ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. MJRA H. SUCHARSKIEGO W BOLESŁAWCU

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu przy ulicy Komuny Paryskiej to szkoła na stałe już wpisana w krajobraz Bolesławca. Na jej wizerunek, wartość, sukcesy i kultywowane do dziś tradycje pracowało kilka pokoleń. Dzisiaj placówka, zgodnie z potrzebami międzynarodowego rynku pracy, oferuje kształcenie w nowoczesnych kierunkach, realizuje programy edukacyjne w istotny sposób wpływające na jakość nauczania i dysponuje rozbudowaną bazą dydaktyczną. Szkoła jest prekursorem nauczania w zawodzie zdobnik ceramiki.

Placówka otrzymała status Ośrodka Egzaminacyjnego we wszystkich nauczanych zawodach. Szkoła doceniona została Brązową odznaką w rankingu Perspektywy zajmując 22 miejsce w Dolnośląskim Rankingu Techników Perspektywy 2023. Wspieranie rozwoju kompetencji zawodowych oraz mobilności zawodowej przyszłych pracowników odbywa się w ZSOiZ poprzez wdrażanie licznych projektów unijnych, w ramach których organizowane są praktyki zagraniczne; wymiana doświadczeń w kształceniu zawodowym oraz doskonalenie komunikacji w językach obcych. Szkolna platforma edukacyjna – pozwala na swobodne kontaktowanie się społeczności szkolnej, prowadzenie nauki zdalnej, tworzenie i wykorzystywanie materiałów edukacyjnych w dowolnych formach. Szkoła prowadzi dodatkowe zajęcia edukacyjne zgodnie  z zainteresowaniami uczniów, umożliwiając im rozwijanie pasji, podnoszenie kompetencji i kwalifikacji.

Budowanie wiary w sukces, pomoc w odkrywaniu talentów, pokonywanie trudności oraz szybkie i skuteczne reagowanie na problemy wychowanków zaowocowały wynikami w nauce, uczestnictwem w licznych konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, stypendiami  dla najlepszych oraz bardzo aktywnym wolontariatem. Nauczyciele, aby sprostać nowym czasom i wyzwaniom, wciąż podnoszą swoje kwalifikacje, zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego oraz uprawnienia egzaminatorów. Z najwyższą starannością przygotowują wychowanków do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Wymierne korzyści w zakresie edukacji i kształtowania postaw przedsiębiorczych uczniów przynosi współpraca z otoczeniem. ZSOiZ może poszczycić się czymś jeszcze – szczególną atmosferą. Z codziennych radości i smutków rodzi się jej siła wzmacniana tolerancją, życzliwością, akceptacją i wzajemnym szacunkiem.

Pragniemy, aby jak największa liczba tegorocznych absolwentów szkół podstawowych mogła zapoznać się z ofertą Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu, a przez to rozwiać i wyjaśnić wiele dylematów i wątpliwości jakie niesie ze sobą decyzja o kolejnym etapie edukacji.

Zapraszamy do ZSOiZ. Czekamy na młodych pasjonatów zawodów branży ekonomicznej, reklamowej, spedycyjnej oraz gastronomicznej, hotelarskiej i ceramicznej.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu

Technikum nr 3
technik ekonomista                                                                           
technik żywienia i usług gastronomicznych                                                            
technik hotelarstwa                                                              
technik spedytor                                                                               
technik reklamy

Szkoła Branżowa I Stopnia nr 3
kucharz
zdobnik ceramik

Szkoła Branżowa II Stopnia
wielozawodowa

ul. Komuny Paryskiej 6, 59-700 Bolesławiec
tel. +48 75 732 40 09
zsoiz1@poczta.onet.pl
www.sucharski.edu.pl