Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.) Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Powiatu.

Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium.

Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Bolesławieckiego w roku 2021 odbędzie się podczas XLVIII Sesji Rady Powiatu Bolesławieckiego, zwołanej na 26 maja 2022 r. o godz. 9.30

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie nad raportem o stanie powiatu będą mogli zabrać głos radni powiatu, jak i mieszkańcy powiatu. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie
nad raportem, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu.

Raport o stanie Powiatu Bolesławieckiego w roku 2021 

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Powiatu Bolesławieckiego 

 Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.