Powiat Bolesławiecki pomaga – uciekającym przed wojną – ukraińskim obywatelom, wpierając ich również przy zatrudnieniu u lokalnych pracodawców. Starosta zachęca pracodawców do otwartości i dobrej woli w tej kwestii, którzy już udowodnili – podobnie jak większość Polaków – że mają wielkie pokłady empatii i wyrozumiałości wobec naszych zaatakowanych sąsiadów. Warto zaznaczyć, że pracodawcy zamierzający zatrudnić cudzoziemców, mogą skorzystać ze wszystkich form wsparcia dysponowanych przez urząd pracy na zasadach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 póz. 1100 z późn. zm.).

Zatrudnienie cudzoziemców :

  1. Na zasadach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zasiłki i inne świadczenia z tytułu bezrobocia przysługują cudzoziemcom zamierzającym wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  2. a) posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy,
  3. b) posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,
  4. c) korzystającym w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,
  5. d) którym udzielono ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej.

W razie dodatkowych pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt tel. nr 75 856 98 28 wew. 125 Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń Barbara Didyk