Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Zarząd Powiatu Bolesławieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty (wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) do wskazywania kandydatów na członków komisji konkursowej  do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, obejmującego prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców oraz placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców od 15 marca do 31 grudnia 2023 r.

Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej na formularzu zgłoszenia osobiście lub drogą pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, 59-700 Bolesławiec, Plac Marsz. J. Piłsudskiego 2, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej”.

Termin składania zgłoszeń kandydatów do komisji konkursowej upływa dnia 3 marca 2023 r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu do PCPR w Bolesławcu).