Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) mogą wskazywać kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2022 r. w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji tutaj:

Plik PDF 

formularz zgłoszeniowy