grafika

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 571) mogą wskazywać kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2023 r. w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji tu:

Plik PDF ogłoszenie

i plik edytowalny WORD – formularz zgłoszeniowy do komisji 2023 r