plakat

Zapraszamy uczniów klas I-III oraz IV-VI na zajęcia socjoterapeutyczne od nowego roku szkolnego 2023/2024. Zajęcia kierowane są dla uczniów, którzy mają trudności w sferze emocjonalno-społecznej.

Celem zajęć jest: kształtowanie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, budowanie poczucia własnej wartości, rozpoznawanie emocji swoich i innych osób, nauka zachowań empatycznych, wyposażenie w techniki radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami, kształtowanie umiejętności poprawnej komunikacji, uważnego słuchania, nauka rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Podczas zajęć grupowych wykorzystane będą elementy artterapii, elementy muzykoterapii, elementy bajkoterapii, metody relaksacji, pogadanka.

W warsztatach grupowych mogą uczestniczyć dzieci, które spełnią następujące warunki:

  • Były zdiagnozowane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bolesławcu.
  • Mają trudności w sferze emocjonalno-społecznej.
  • Dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, niedostosowane społecznie, z zaburzeniami zachowania i emocji, z mutyzmem, nieśmiałe.
  • Są w normie intelektualnej.
  • Nie przejawiają zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Wnioski na zajęcia socjoterapeutyczne można składać w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej od 03.07.2023 r. do 28.08.2023 r.