Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zwołuję XXXVI Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego, która odbędzie się 24 czerwca 2021 r. o godz. 9.30 w sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, przy pl. marsz. J. Piłsudskiego 2.

Porządek XXXVI Sesji:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
3. Informacje:

3.1. Przewodniczącego Rady o żądaniach sprostowania protokołów XXXV sesji,
3.2. Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym,
3.3. Zarządu Powiatu i Starosty o działaniach w okresie międzysesyjnym,
3.4. Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych podczas XXXV sesji Rady Powiatu.

4. Sprawozdania:

4.1. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 dla Powiatu Bolesławieckiego.
4.2. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z realizacji Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie z terenu powiatu bolesławieckiego na lata 2016 – 2020.
4.3. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z realizacji – w roku 2020 – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie bolesławieckim w latach 2016-2026.
4.4. Starosty Bolesławieckiego z realizacji Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016 – 2020.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu:

5.1. w sprawie rozwiązania Zespołu Resocjalizacyjnego w Iwinach oraz włączenia Powiatowej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Iwinach do Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Iwinach,
5.2. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zespołu Resocjalizacyjnego w Iwinach,
5.3. w sprawie powierzenia zadań publicznych związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w roku 2021,
5.4. w sprawie rozpatrzenia wniosku,
5.5. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2021,
5.6. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bolesławieckiego,

6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym pracodawca jest obowiązany zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu brania przez niego udziału w pracach organów Powiatu.