Przewodniczący Rady Powiatu Bolesławieckiego zwołuje XXXV Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego, która odbędzie się 27 maja 2021 r. o godz. 9:30.

Z uwagi na panujący stan epidemiczny XXXV Sesja odbędzie się na podstawie art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) w zdalnym trybie obradowania.

Porządek XXXV Sesji:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
3. Informacje:
3.1. Przewodniczącego Rady o żądaniach sprostowania protokołów XXXIV sesji,
3.2. Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym,
3.3. Zarządu Powiatu i Starosty o działaniach w okresie międzysesyjnym,
3.4. Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych podczas XXXIV sesji Rady Powiatu.
4. Przedstawienie raportu o stanie Powiatu Bolesławieckiego w roku 2020.
4.1. Debata nad raportem o stanie Powiatu Bolesławieckiego w roku 2020.
4.2. Głosy radnych.
4.3. Głosy mieszkańców.
5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Bolesławieckiego.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Bolesławieckiego za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Bolesławieckiego za rok 2020.
7. Przedstawienie opinii regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Bolesławieckiego za rok 2020.
8. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Bolesławieckiego za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Bolesławieckiego za rok 2020.
9. Przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu Bolesławieckiego za rok 2020.
10. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu Bolesławieckiego za rok 2020.
11. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Bolesławieckiego za 2020 rok.
12. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Bolesławieckiego za 2020 rok.
13. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Bolesławieckiego.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą: „Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.