starostwo-tablica

Przewodniczący Rady Powiatu Bolesławieckiego zwołuje XXXIX Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego, która odbędzie się 30 września 2021 r. o godz. 9:30.

Z uwagi na panujący stan epidemiczny XXXIX Sesja odbędzie się na podstawie art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) w zdalnym trybie obradowania.

Porządek XXXIX Sesji:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
  3. Informacje:

3.1. Przewodniczącego Rady o żądaniach sprostowania protokołów XXXVI, XXXVII i XXXVIII Sesji,

3.2. Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym,

3.3. Zarządu Powiatu i Starosty o działaniach w okresie międzysesyjnym,

3.4. Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych podczas XXXVI, XXXVII i XXXVIII Sesji Rady Powiatu.

3.5. Zarządu Powiatu Bolesławieckiego o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bolesławieckiego
za I półrocze 2021 r., o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bolesławieckiego za I półrocze 2021 r. oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu za I półrocze 2021 r .

3.6. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wynikach kontroli obiektów
o podstawowym znaczeniu dla województwa dolnośląskiego, z wyszczególnieniem powiatu bolesławieckiego.

  1. Sprawozdania:

4.1. Nadzoru Wodnego Wód Polskich w Bolesławcu z działalności w roku 2020,

4.2. Nadzoru Wodnego Wód Polskich w Lubaniu z działalności w roku 2020,

4.3. Nadzoru Wodnego Wód Polskich w Żaganiu z działalności w roku 2020,

4.4. Nadzoru Wodnego Wód Polskich w Szprotawie z działalności w roku 2020,

4.5. Nadzoru Wodnego Wód Polskich w Legnicy z działalności w roku 2020,

4.6. Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bolesławieckiego z kontroli przeprowadzonych w I półroczu 2021 r.

Przerwa – wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu Bolesławieckiego

  1. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu:

5.1. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami  na lata 2021 – 2025,

5.2. w sprawie Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2021 – 2024 pn.: „Bezpieczny Powiat Bolesławiecki”,

5.3. w sprawie Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych  z terenu powiatu bolesławieckiego ,

5.4. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu bolesławieckiego,

5.5. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/66/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bolesławiecki,

5.6. w sprawie zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Bolesławiec nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bolesławieckiego,

5.7. w sprawie pozbawienia drogi powiatowej Nr 2274D dotychczasowej kategorii przebiegającej  na terenie miasta i gminy Nowogrodziec w powiecie bolesławieckim,

5.8. w sprawie pozbawienia dróg powiatowych dotychczasowej kategorii przebiegających na terenie miasta i gminy Nowogrodziec w powiecie bolesławieckim,

5.9. w sprawie pozbawienia drogi powiatowej Nr 2301D w kierunku Łozy dotychczasowej kategorii,

5.10. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych odcinka drogi wojewódzkiej Nr 357 przebiegającej na terenie miasta i gminy Nowogrodziec w powiecie bolesławieckim,

5.11. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Bolesławcu,

5.12. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2021,

5.13. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bolesławieckiego.

  1. Sprawy różne.
  2. Zamknięcie obrad.