Loading...

XXXIV Sesja Rady Powiatu Bolesławieckiego – 29 kwietnia 2021 r.

By |2021-05-18T07:42:40+02:0023 kwietnia, 2021|Sesje Rady Powiatu|

Przewodniczący Rady Powiatu Bolesławieckiego zwołuje XXXIV Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego, która odbędzie się 29 kwietnia 2021 r. o godz. 9:30.

Z uwagi na panujący stan epidemiczny XXXIV Sesja odbędzie się na podstawie art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) w zdalnym trybie obradowania.

Porządek XXXIV Sesji:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

3. Informacje:

3.1. Przewodniczącego Rady o żądaniach sprostowania protokołu XXXIII sesji,

3.2. Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym,

3.3. Zarządu Powiatu i Starosty o działaniach w okresie międzysesyjnym,

3.4. Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych podczas XXXIII sesji Rady Powiatu.

4. Informacja Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu o sytuacji finansowej i organizacyjnej Zespołu oraz zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom powiatu bolesławieckiego w roku 2020 i na rok 2021.

5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Powiatu Bolesławieckiego.

6. Sprawozdania:

6.1. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z efektów pracy Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej w roku 2020 z określeniem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej,

6.2. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020 dla Powiatu Bolesławieckiego,

6.3. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z działalności Centrum w roku 2020 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

6.4. Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Bolesławieckiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020.

Przerwa – wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu Bolesławieckiego

7. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu:

7.1. w sprawie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Bolesławieckim na lata 2021 – 2025,

7.2. w sprawie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Bolesławieckim na lata 2021 – 2023,

7.3. w sprawie Powiatowego  Programu Działań Profilaktycznych mającego na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą
w rodzinie w powiecie bolesławieckim na lata 2021 – 2025,

7.4. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Iwinach poprzez włączenie jej do Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Iwinach,

7.5. w sprawie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tej samej nieruchomości oraz zezwolenia na odstąpienie od obowiązku zastosowania drogi przetargowej przed oddaniem nieruchomości w najem na okres dłuższy niż 3 lata,

7.6. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2021.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie obrad.