Przewodniczący Rady Powiatu Bolesławieckiego zwołuje XXXIII Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego, która odbędzie się 25 marca 2021 r. o godz. 9:30.

Z uwagi na panujący stan epidemiczny XXXIII Sesja odbędzie się na podstawie art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) w zdalnym trybie obradowania.

Porządek XXXIII Sesji:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

3. Informacje:

3.1. Przewodniczącego Rady o żądaniach sprostowania protokołów XXXII sesji,

3.2. Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym,

3.3. Zarządu Powiatu i Starosty o działaniach w okresie międzysesyjnym,

3.4. Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych podczas XXXII sesji Rady Powiatu.

4. Sprawozdanie ze współpracy w roku 2020 Powiatu Bolesławieckiego z gminami z terenu powiatu oraz informacja o projektach inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu:

5.1. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Bolesławieckiego,

5.2. w sprawie zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych dla Powiatu Bolesławieckiego na rok 2021,

5.3. w sprawie powierzenia Miastu Jelenia Góra prowadzenia zadań publicznych Powiatu Bolesławieckiego z zakresu edukacji publicznej,

5.4. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2021,

5.5. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bolesławieckiego.

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie obrad.