Przewodniczący Rady Powiatu Bolesławieckiego zwołuje XXXII Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego, która odbędzie się 25 lutego 2021 r. o godz. 9:30.

Z uwagi na panujący stan epidemiczny XXXII Sesja odbędzie się na podstawie art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) w zdalnym trybie obradowania.

Porządek XXXII Sesji:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Informacje:
  3.1. Przewodniczącego Rady o żądaniach sprostowania protokołów XXX i XXXI sesji,
  3.2. Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym,
  3.3. Zarządu Powiatu i Starosty o działaniach w okresie międzysesyjnym,
  3.4. Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych podczas XXX sesji Rady Powiatu, odbytej w dniu 28 stycznia 2021 r. oraz podczas XXXI sesji, odbytej w dniu 18 lutego 2021 r.
  3.5. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu o realizacji zadań w zakresie zatrudnienia, przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego skutków – w roku 2020,
  3.6. Przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy o działalności Rady – w roku 2020 – w zakresie ograniczania bezrobocia.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu:
  4.1. w sprawie Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie z terenu powiatu bolesławieckiego na lata 2021 – 2025,
  4.2. w sprawie skargi na działalność dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu,
  4.3. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2021,
  4.4. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bolesławieckiego.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym pracodawca jest obowiązany zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu brania przez niego udziału w pracach organów Powiatu.