Przewodniczący Rady Powiatu Bolesławieckiego na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zwołał – na wniosek Zarządu Powiatu Bolesławieckiego – XXXI Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego, która odbędzie się 18 lutego 2021 r. o godz. 9:00.

Z uwagi na panujący stan epidemiczny XXXI Sesja odbędzie się na podstawie art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) w zdalnym trybie obradowania.

Porządek XXXI sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi na uchwałę Rady Powiatu Bolesławieckiego wraz z odpowiedzią na skargę.
    2.1 Projekt uchwały.
  3. Sprawy różne i zakończenie obrad.