Przewodniczący Rady Powiatu Bolesławieckiego zwołuje XXX Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego, która odbędzie się 28 stycznia 2021 r. o godz. 9:30.

Z uwagi na panujący stan epidemiczny XXX Sesja odbędzie się na podstawie art. 15 zzx

ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842)

w zdalnym trybie obradowania

Porządek XXX Sesji:

 1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2.     Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3.     Informacje:
  3.1.   Przewodniczącego Rady o żądaniach sprostowania protokołu XXIX sesji,
  3.2.   Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym,
  3.3.   Zarządu Powiatu i Starosty o działaniach w okresie międzysesyjnym,
  3.4.   Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych podczas XXIX sesji Rady Powiatu, odbytej w dniu 17 grudnia 2020 r.
  3.5.   Komendanta Powiatowego Policji w Bolesławcu o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu bolesławieckiego w roku 2020 ,
  3.6.   Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz o zagrożeniach pożarowych w roku 2020.
 4. Sprawozdania:
  4.1.   Starosty Bolesławieckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2020,
  4.2.   Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bolesławieckiego z kontroli przeprowadzonych w roku 2020 oraz działalności Komisji,
  4.3.   Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Bolesławieckiego z działalności w roku 2020,
  4.4.   Komisji stałych Rady Powiatu Bolesławieckiego z działalności w roku 2020:
  4.4.1. Komisji Budżetu i Finansów,
  4.4.2. Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
  4.4.3. Komisji Bezpieczeństwa, Infrastruktury i Środowiska.
  Przerwa – wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu w celu zapoznania z projektami uchwał Rady Powiatu.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu:
  5.1.   w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021 oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie, a także specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,
  5.2.   w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2018 Rady Powiatu Bolesławieckiego w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bolesławieckiego,
  5.3.   w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Bolesławieckiego w sprawie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Bolesławieckiego,
  5.4.   w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie,
  5.5.   w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2021,
  5.6.   w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bolesławieckiego.
 6.  Sprawy różne.
 7. Zamknięcie obrad