grafika

Przewodniczący Rady Powiatu Bolesławieckiego  na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.) zwołuje XLVIII Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego, która odbędzie się 26 maja 2022 r. o godz. 9.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Porządek XLVIII Sesji:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Informacje: 3.1. Przewodniczącego Rady o żądaniach sprostowania protokołu XLVII Sesji Rady Powiatu,
  3.2. Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym,
  3.3. Zarządu Powiatu i Starosty o działaniach w okresie międzysesyjnym,
  3.4. Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych podczas XLVII Sesji Rady Powiatu.
 4. Przedstawienie raportu o stanie Powiatu Bolesławieckiego w roku 2021.
  4.1. Debata nad raportem o stanie Powiatu Bolesławieckiego w roku 2021,
  4.2. Głosy radnych.
  4.3. Głosy mieszkańców.
 5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Bolesławieckiego.
  6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Bolesławieckiego za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Bolesławieckiego za rok 2021.
  7. Przedstawienie opinii regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Bolesławieckiego za rok 2021
  8. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Bolesławieckiego za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Bolesławieckiego za rok 2021.
  9. Przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu Bolesławieckiego za rok 2021
  10. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu Bolesławieckiego za rok 2021.
  11. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Bolesławieckiego za 2021 rok.
  12. Opinia o wniosku komisji – RIO
  13. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Bolesławieckiego.
  14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2018 Rady Powiatu Bolesławieckiego w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bolesławieckiego,
  15. Sprawy różne.
  16. Zamknięcie obrad.
  Zgodnie