grafika

Przewodniczący Rady Powiatu Bolesławieckiego  zawiadamia, że na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) – na wniosek Zarządu Powiatu Bolesławieckiego – zwołuje XLV Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego, która odbędzie się 15 marca 2022 r. o godz. 9.30.

Z uwagi na panujący stan epidemiczny XLV Sesja odbędzie się na podstawie art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) w trybie zdalnym.

Porządek XLV Sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Przerwa – wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Powiatu

  1. Rozpatrzenie projektów uchwał:

2.1.    w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2022,

2.2.    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bolesławieckiego.

  1. Zamknięcie sesji.