grafika

Przewodniczący Rady Powiatu Bolesławieckiego na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.) zwołuje XLIX Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego, która odbędzie się 22 czerwca 2022 r. o godz. 9.30 (środa) w budynku Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2.

Porządek XLIX Sesji:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie ślubowania Radnego.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacje:
4.1. Przewodniczącego Rady o żądaniach sprostowania protokołu XLVIII Sesji Rady Powiatu,
4.2. Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym,
4.3. Zarządu Powiatu i Starosty o działaniach w okresie międzysesyjnym,
4.4. Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych podczas XLVIII Sesji Rady Powiatu.
5. Sprawozdania:
5.1. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z realizacji z realizacji – w roku 2021 – Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 dla Powiatu Bolesławieckiego,
5.2. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z realizacji – w roku 2021 – Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie z terenu powiatu bolesławieckiego na lata 2021 – 2025,
5.3. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z realizacji – w roku 2021 – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie bolesławieckim w latach 2016-2026,
5.4. Starosty Bolesławieckiego z realizacji – w roku 2021 – Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 – 2025.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu:
6.1. w sprawie uznania wniosku za niezasługujący na uwzględnienie,
6.2. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2022,
6.3. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bolesławieckiego.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.