grafika

Przewodniczący Rady Powiatu Bolesławieckiego zwołuje XLIV Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego, która odbędzie się 24 lutego 2022 r. o godz. 9.30 .

Z uwagi na panujący stan epidemiczny XLIV Sesja odbędzie się na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) w zdalnym trybie obradowania.

Porządek XLIV Sesji:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
  3. Informacje:

3.1. Przewodniczącego Rady o żądaniach sprostowania protokołu XLIII Sesji   Rady Powiatu,

3.2. Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym,

3.3. Zarządu Powiatu i Starosty o działaniach w okresie międzysesyjnym,

3.4. Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych podczas XLIII Sesji Rady Powiatu,

3.5. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu o realizacji zadań w zakresie zatrudnienia, przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego skutków – w roku 2021,

3.6. Przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy o działalności Rady – w roku 2021 – w zakresie ograniczania bezrobocia.

  1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Powiatowej Strategii Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2022-2027.
  2. Sprawy różne.
  3. Zamknięcie obrad.