logo powiatu

Przewodniczący Rady Powiatu Bolesławieckiego zwołuje XLIII Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego, która odbędzie się 27 stycznia 2022 r. o godz. 9.30 .

Z uwagi na panujący stan epidemiczny XLIII Sesja odbędzie się na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) w zdalnym trybie obradowania.

Porządek XLIII Sesji:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

3. Informacje:

3.1. Przewodniczącego Rady o żądaniach sprostowania protokołu XLII Sesji Rady Powiatu,

3.2. Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym,

3.3. Zarządu Powiatu i Starosty o działaniach w okresie międzysesyjnym,

3.4. Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych podczas XLII Sesji Rady Powiatu,

3.5. Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu bolesławieckiego w roku 2021,

3.6. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz o zagrożeniach pożarowych w roku 2021.

4. Sprawozdania:

 4.1. Starosty Bolesławieckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2021,

 4.2. Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bolesławieckiego z działalności w roku 2021 oraz kontroli przeprowadzonych w II półroczu 2021,

4.3. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Bolesławieckiego z działalności w roku 2021 ,

4.4. komisji stałych Rady Powiatu Bolesławieckiego z działalności w roku 2021:

4.4.1. Komisji Budżetu i Finansów,

4.4.2. Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej,

 4.4.3. Komisji Bezpieczeństwa, Infrastruktury i Środowiska.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu:

 5.1. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2022 oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie za kształcenie, a także specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,

 5.2. w sprawie zmiany Statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą: „Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”,

 5.3. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2022,

 5.4. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bolesławieckiego.

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie obrad.