Przewodniczący Rady Powiatu Bolesławieckiego zwołuje XLII Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego, która odbędzie się 23 grudnia 2021 r. o godz. 9.30.

Z uwagi na panujący stan epidemiczny XLII Sesja odbędzie się na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) w zdalnym trybie obradowania.

Porządek XLII Sesji:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
  3. Informacje:

3.1.   Przewodniczącego Rady o żądaniach sprostowania protokołu XLI Sesji Rady Powiatu,

3.2.   Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym,

3.3.   Zarządu Powiatu i Starosty o działaniach w okresie międzysesyjnym,

3.4.   Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych podczas XLI Sesji Rady Powiatu.

  1. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu:

4.1.       w sprawie budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2022,

4.2.       w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bolesławieckiego,

4.3.       w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bolesławieckiego,

4.4.       w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Powiatowej Strategii Działań
na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2027,

4.5.       w sprawie planu pracy Rady Powiatu Bolesławieckiego na rok 2022,

4.6.       w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bolesławieckiego na rok 2022,

 

4.7.       w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Bolesławieckiego na rok 2022,

4.8.       w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2021,

4.9.       w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bolesławieckiego,

4.10.   w sprawie wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

  1. Sprawy różne.
  2. Zamknięcie obrad.