tablica Starostwa

Przewodniczący Rady Powiatu Bolesławieckiego zwołuje XLI Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego, która odbędzie się 25 listopada 2021 r. o godz. 9.30..

Z uwagi na panujący stan epidemiczny XLI Sesja odbędzie się na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) w zdalnym trybie obradowania.

Porządek XLI Sesji:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

3. Informacje:

3.1. Przewodniczącego Rady o żądaniach sprostowania protokołu XL Sesji Rady Powiatu,

3.2. Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym,

3.3. Zarządu Powiatu i Starosty o działaniach w okresie międzysesyjnym,

3.4. Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych podczas XL Sesji Rady Powiatu.

3.5. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu bolesławieckiego w roku 2020.

3.6. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu o stanie obiektów budowlanych oraz przestrzeganiu przez inwestorów i użytkowników obiektów budowlanych przepisów prawa budowlanego na terenie powiatu bolesławieckiego w roku 2020.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu:

4.1. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Bolesławieckiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022,

4.2. w sprawie zmiany uchwały NR XXXIII/192/2021 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych dla Powiatu Bolesławieckiego na rok 2021,

4.3. w sprawie wysokości opłat w roku 2022 za usunięcie i przechowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,

4.4. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi na uchwały Rady Powiatu Bolesławieckiego wraz z odpowiedzią na skargę,

4.5. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2021 ,

4.6. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bolesławieckiego.

5. Sprawy różne.

6. Zamknięcie obrad.