starostwo-tablica

Przewodniczący Rady Powiatu Bolesławieckiego zwołuje XL Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego, która odbędzie się 4 listopada 2021 r. o godz. 9.30..
Z uwagi na panujący stan epidemiczny XXXIX Sesja odbędzie się na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) w zdalnym trybie obradowania.
Porządek XL Sesji:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
3. Informacje:
3.1. Przewodniczącego Rady o żądaniach sprostowania protokołu XXXIX Sesji Rady Powiatu,
3.2. Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym,
3.3. Zarządu Powiatu i Starosty o działaniach w okresie międzysesyjnym,
3.4. Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych podczas XXXIX Sesji Rady Powiatu.
3.5. Zarządu Powiatu o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Bolesławieckiego w roku szkolnym 2020/2021,
3.6. Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu o stanie dróg powiatowych i wojewódzkich przebiegających na terenie powiatu bolesławieckiego, bezpieczeństwie ruchu drogowego w roku 2020 oraz o przygotowaniach do sezonu zimowego.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu:
4.1. w sprawie zmiany uchwały NR XXXIII/192/2021 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych dla Powiatu Bolesławieckiego na rok 2021,
4.2. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/226/2021 w sprawie pozbawienia drogi powiatowej Nr 2301D w kierunku Łozy dotychczasowej kategorii,
4.3. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym,
4.4. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
4.5. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2021.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.