Referat Promocji Powiatu
Referat Promocji Powiatu w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu
adres :
ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec
Tel : 075 75 612 17 90
e mail : organizacyjny@powiatboleslawiecki.pl

Stanowiska:
Kierownik Referatu
Sabina Pranić

Zakres zadań Referatu Promocji Powiatu:
1) podejmowanie działań związanych ze współpracą Starosty z innymi instytucjami i organizacjami;

2) opracowywanie Powiatowych harmonogramów obchodów świąt państwowych, wydarzeń kulturalnych i imprez promocyjnych współorganizowanych przez Powiat Bolesławiecki na dany rok kalendarzowy;

3) promocja Powiatu Bolesławieckiego przy użyciu różnych narzędzi i instrumentów promocji i prowadzenie ich ewidencji;

4) koordynacja działań związanych z imprezami okolicznościowymi zawartymi, w przyjętym na dany rok Harmonogramie;

5) organizacja wyjazdów delegacji powiatu w ramach współpracy z zagranicą i obsługa delegacji zagranicznych;

6) obsługa korespondencji z zagranicą;

7) współpraca z samorządami, organizacjami i instytucjami;

8) podnoszenie wizerunku Powiatu poprzez wytyczenie nowych celów: promowanie przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych, sportowych w celu zbudowania marki Powiatu;

9) sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań promocyjnych;

10) kontakty z firmami promocyjnymi, w tym mediami elektronicznymi (telewizja, radio, portal internetowy) i redakcjami czasopism;

11) pozyskiwanie środków zewnętrznych na imprezy organizowane przez Powiat;

12) współpraca ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami społecznymi działającymi na terenie Powiatu i ewentualnie poza nim;

13) wzajemna promocja wśród powiatów partnerskich;

14) opiniowanie wniosków i postulatów mieszkańców i innych podmiotów do Zarządu Powiatu i ich realizacja;

15) obsługa spraw związanych z udzielaniem Patronatu Honorowego Starosty lub uczestnictwa Starosty Bolesławieckiego w Komitecie Honorowym;

16) przygotowanie i realizacja budżetu zadaniowego w zakresie promocji oraz wniosków do Zarządu Powiatu o jego zmiany;

17) informowanie prasy o działalności organów Powiatu, programach i wynikach pracy Starostwa oraz zapewnienie dziennikarzom dostępu do informacji, którymi dysponuje Powiat oraz podległe mu jednostki organizacyjne,

18) analizowanie publikacji na temat Powiatu, podejmowanie działań mających na celu należyte wykorzystanie publikacji prasowych i innych w pracy Starostwa i organów Powiatu oraz zapewnianie udzielania odpowiedzi na publikacje prasowe, prowadzenie dokumentacji związanej z publikacjami prasowymi,

19) udzielanie pomocy jednostkom organizacyjnym w działalności prasowo- informacyjnej,

20) organizowanie konferencji prasowych i ich prowadzenie,

21) ułatwianie dziennikarzom kontaktów z przedstawicielami organów Powiatu,

22) monitorowanie aktualizacji stron internetowych Powiatu,

23) prowadzenie podmiotowych stron Powiatu w mediach społecznościowych (facebook, twitter, youtube, instagram i inne).