Referat Organów Powiatu w Wydziale Organizacyjnym w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu
adres :
ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec
Tel : 075 612-17-76,75
e mail : biurorady@powiatboleslawiecki.pl

Kierownik Referatu
Magdalena Kownacka

Zakres zadań Referatu Organów Powiatu:
1. Przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie wydziałami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady Powiatu i jej Komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów.
2. Obsługa posiedzeń Rady Powiatu oraz jej komisji stałych.
3. Podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji oraz Zarządu.
4. Protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań.
5. Obsługa w zakresie administracyjnym działań przewodniczącego Rady Powiatu.
6. Prowadzenie pełnej dokumentacji Rady Powiatu oraz jej archiwizowanie.
7. Sporządzanie stanowisk i opinii komisji stałych Rady Powiatu.
8. Obsługa w zakresie administracyjnym działań przewodniczących Komisji.
9. Prowadzenie rejestru klubów Radnych.
10. Prowadzenie rejestru interpelacji i wniosków Radnych oraz rejestru odpowiedzi.
11. Koordynacja prac związanych z opracowywaniem projektów uchwał Rady Powiatu.
12. Prowadzenie rejestru uchwał i innych postanowień Rady Powiatu i jej komisji.
13. Przekazywanie korespondencji do i od Rady Powiatu, jej komisji oraz poszczególnych radnych, w tym skarg, wniosków i petycji.
14. Przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji.
15. Podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji Rady, jej komisji.
16. Opracowywanie projektów harmonogramów dyżurów Radnych.
17. Zapewnienie terminowej realizacji uchwał i wniosków Komisji Rady Powiatu.
18. Przesyłanie uchwał wg właściwości do nadzoru prawnego i Regionalnej Izby Obrachunkowej.
19. Przygotowywanie sprawozdań Przewodniczącego Rady Powiatu z działalności w okresach międzysesyjnych.
20. Udział w pracach związanych z wyborami prezydenckimi, parlamentarnymi i samorządowymi oraz w organizacji referendum.
21. Obsługa dyżurów przewodniczącego Rady Powiatu jego zastępców oraz Radnych.
22. Prowadzenie korespondencji przewodniczącego Rady Powiatu.
23. Koordynacja realizacji procedury kontrolnej Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.
24. Koordynacja procedury rozpatrywania skarg na działalność Zarządu, Starosty, kierowników powiatowych jednostek oświatowych oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.
25. Koordynacja procedury absolutoryjnej realizowanej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu.
26. Koordynacja prawidłowości realizacji planów pracy Rady Powiatu oraz Komisji Rady Powiatu.
27. Współpraca z przewodniczącymi Komisji w zakresie opracowywania projektów planów pracy Komisji oraz sprawozdań Komisji z działalności w poszczególnych latach.
28. Prowadzenie rejestru aktów prawa miejscowego Powiatu Bolesławieckiego.
29. Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie dotyczącym Rady i Zarządu Powiatu.
30. Nadzór nad prawidłowością procedury wnoszenia interpelacji i udzielania na nie odpowiedzi w ustawowym terminie.
31. Nadzór nad prawidłowością procedury związanej z obowiązkiem przedłożenia Radzie Powiatu raportu o stanie powiatu (selekcja wniosków mieszkańców o zabranie głosu w debacie nad raportem, wniosek o udzielnie wotum zaufania).
32. Nadzór nad procedurą wnoszenia inicjatyw obywatelskich.
33. Sporządzanie imiennych wykazów głosowań i podawanie ich do publicznej wiadomości.
34. Przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie wydziałami materiałów dotyczących projektów uchwał Zarządu Powiatu oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tego organu.
35. Przygotowanie posiedzeń Zarządu Powiatu od strony organizacyjnej.
36. Obsługa posiedzeń Zarządu Powiatu i ich protokołowanie.
37. Obsługa w zakresie administracyjnym działań przewodniczącego Zarządu Powiatu.
38. Zapewnienie prawidłowego przygotowania materiałów będących przedmiotem obrad Zarządu Powiatu.
39. Prowadzenie pełnej dokumentacji Zarządu Powiatu oraz jej archiwizacja.
40. Sporządzanie postanowień i decyzji Zarządu Powiatu.
41. Sporządzanie informacji o realizacji postanowień Zarządu Powiatu.
42. Prowadzenie rejestru uchwał Zarządu Powiatu.
43. Przechowywanie i dystrybucja uchwał Zarządu Powiatu.
44. Koordynacja prac związanych z opracowywaniem projektów uchwał Zarządu Powiatu.
45. Opracowywanie określonych przez Sekretarza Powiatu projektów uchwał Rady i Zarządu Powiatu.
46. Sporządzanie sprawozdań przewodniczącego Zarządu Powiatu z działalności Zarządu w okresach międzysesyjnych.
47. Kontrola kompletności wniosków kierowanych do Zarządu Powiatu.
48. Prowadzenie korespondencji Zarządu Powiatu.
49. Dystrybucja postanowień Zarządu Powiatu.
50. Naliczanie diet Radnych Powiatu Bolesławieckiego.