Wydział Organizacyjny

Wydział Organizacyjny w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu
adres :
ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec
tel : 75 612 17 51, 52, 55

Stanowiska:

 • Naczelnik Wydziału – Alicja Lech
 • Zastępca Naczelnika Wydziału – Renata Urbanowicz

Zakres zadań Wydziału Organizacyjnego

Zakres zadań wydziału :

 1. Organizacja pracy Członków Zarządu Powiatu w tym:
  • obsługa kancelarii Starostwa oraz Sekretariatu Starosty i Wicestarosty,
  • podejmowanie działań związanych ze współpracą Starosty z innymi instytucjami i organizacjami oraz nadzór nad realizacją przyjętych ustaleń,
  • organizowanie narad Starosty z kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych,
  • organizowanie przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków oraz prowadzenie nadzoru nad terminowym i właściwym ich załatwianiem.
 2.  Organizacja pracy Starostwa w tym:
  • prowadzenie rejestrów Zarządzeń Starosty, umów których stronami jest Starostwo Powiatowe lub Powiat Bolesławiecki, upoważnień i pełnomocnictw Starosty,
  • organizacja przyjmowania skarg i wniosków obywateli w tym prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków,
  • nadzór nad właściwą pracą poszczególnych wydziałów,
  • prowadzenie kontroli i instruktażu w komórkach Starostwa;
  • prowadzenie i wdrażanie szkoleń, kształtowanie polityki rozwoju Starostwa,
  • prowadzenie polityki kadrowej,
  • inicjowanie zmian organizacyjnych i ich przeprowadzanie za zgodą Starosty,
  • nadzór nad wykorzystywaniem samochodów służbowych,
  • planowanie i przeprowadzanie zadań remontowych za zgodą Starosty,
  • nadzór nad infrastrukturą Starostwa Powiatowego w Bolesławcu i jej unowocześnianie,
  • zarządzanie mieniem Starostwa,
  • prowadzenie spraw związanych z poprawą organizacji i poziomu funkcjonowania Starostwa;
  • dokonywanie zakupów, zamówień zgodnie z planem finansowym i zapotrzebowaniem,
  • zaopatrywanie Wydziałów w niezbędne środki i materiały biurowe,
  • nadzór nad informatyzacją Starostwa,
  • wykonywanie innych zadań powierzonych Zarządzeniem Starosty,
  • prowadzenie rejestru odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej,
  • prowadzenie biura podawczego w tym: przyjmowanie wniosków i pism wpływających do urzędu; rejestracja pism, w tym w wersji elektronicznej;
  rozdział poczty zgodnie z zasadami dekretacji pism; prowadzenie dziennika korespondencji przychodzącej nadzór nad wewnętrznym obiegiem korespondencji.
 3. Prowadzenie Archiwum Zakładowego w tym:
  • archiwizacja akt oraz ich brakowanie w określonym prawem przypadkach,
  • przekazywanie dokumentacji do właściwych archiwów państwowych,
  • ewidencjonowanie, przechowywanie i ochrona przed uszkodzeniami dokumentacji.
 4. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych pracowników Starostwa w tym :
  • prowadzenie spraw osobowych kadry Starostwa Powiatowego w Bolesławcu oraz kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych Powiatu (z wyłączeniem kadry kierowniczej placówek oświatowo – wychowawczych), tj. prowadzenie dokumentacji pracowniczej, awansów, spraw emerytalno-rentowych pracowników Starostwa,
  • prowadzenie spraw związanych z ocenami kwalifikacyjnymi pracowników Starostwa oraz kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych Powiatu,
  • kontrolowanie przestrzegania dyscypliny pracy w Starostwie,
  • załatwianie spraw związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną i porządkową pracowników,
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy i jego rozliczanie na poszczególnych pracowników,
  • ewidencja funduszu wynagrodzeń pracowników Starostwa; nadzór nad wykorzystaniem funduszu nagród Starosty,
  • prowadzenie spraw płacowych zgodnie z Regulaminem Wynagradzania,
  • ustalanie prawa do nagród jubileuszowych pracowników Starostwa, kadry kierowniczej i jednostek organizacyjnych Powiatu z wyłączeniem pracowników placówek oświatowo -wychowawczych,
  • naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń kadry Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, naliczanie diet Radnych Powiatu Bolesławieckiego, naliczanie wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zlecenia/umów o dzieło, naliczanie stypendiów dla uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych,
  • terminowe przekazywanie pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek ZUS,
  • terminowe sporządzanie i przekazywanie miesięcznych deklaracji do ZUS,
  • terminowe sporządzanie i przekazywanie informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),
  • dopełnianie obowiązków sprawozdawczych z zakresu kadrowo-płacowego wobec GUS, PFRON,
  • opracowywanie projektów planów wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych tych wynagrodzeń,
  • powadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu m. in. poprzez: ustalanie odpisu na ZFŚS, sporządzanie preliminarza wydatków, dokonywanie zmian w preliminarzu, dokonywanie rozliczenia na koniec roku,
  • kontrolowanie stanu zatrudnienia w Starostwie;
  • prowadzenie spraw staży absolwenckich i praktyk studenckich w Starostwie.
 5. Prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych i spraw z tym związanych.
 6. Prowadzenie spraw związanych z przepadkiem pojazdów usuniętych z drogi na rzecz powiatu w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 7. Wykonywanie czynności związanych z prawidłową eksploatacją i bezpośrednią obsługą pojazdów mechanicznych Starostwa.