Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu
adres:
ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec
Tel : 75 612 17 91, 92, 93, 94, 95

Stanowiska

 • Naczelnik Wydziału – Katarzyna Zięba
 • Zastępca Naczelnika Wydziału – Mariusz Mendocha

Zakres zadań Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Zakres zadań wydziału :

 1. Prowadzenie procedur dotyczących zakładania, przekształcania i likwidowania publicznych szkół i placówek, łączenia w zespół, wyłączenia z zespołu oraz opracowywanie planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Powiat Bolesławiecki oraz inne organy prowadzące (osoby prawne i fizyczne inne niż jst).
 2. Nadzorowanie merytoryczne i kontrola nad jednostkami oświatowymi w zakresie określonym w ustawie o systemie oświaty.
 3. Analiza i zatwierdzanie arkusza organizacji i aneksów arkusza szkoły/placówki pod kątem prawidłowości dysponowania przyznanymi szkole/placówce środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę/placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów, przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły/placówki oraz współdziałanie w tym zakresie z nadzorem pedagogicznym.
 4. Opracowywanie sprawozdawczości oświatowej oraz opracowywanie raportów i analiz wynikających z przepisów oświatowych.
 5. Prowadzenie procedur w zakresie powierzania stanowisk kierowniczych i odwoływania z nich w jednostkach oświatowych.
 6. Ocenianie pracy dyrektora szkoły lub nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły oraz przygotowanie wniosków o przyznanie nagród i odznaczeń dla dyrektorów szkół i placówek.
 7. Prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
 8. Prowadzenie postępowania egzaminacyjnego oraz przygotowanie dokumentacji w sprawie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
 9. Opracowanie projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli.
 10. Współdziałanie z dyrektorami szkół w zakresie ustalenia oferty kształcenia zawodowego oraz współpracy szkół z partnerami branżowymi.
 11. Przeprowadzenie procedury skierowania do odpowiedniej formy kształcenia dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym do MOW i MOS.
 12. Organizacja nauki dla uczniów w grupach międzyszkolnych, z uwzględnieniem nauki w szkołach prowadzonych przez inne jst na podstawie zawartych porozumień.
 13. Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz wydawanie zezwoleń na prowadzenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jst.
 14. Ustalanie trybu udzielania i rozliczania oraz naliczanie i rozliczanie dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkół publicznych prowadzonych przez osobę prawią lub osobę fizyczną inną niż jst oraz ustalanie trybu udzielania i rozliczania tych dotacji.
 15. Opracowywanie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i prowadzenie procedury dofinansowania form doskonalenia nauczycieli oraz ustalenie trybu i zasad oraz udzielanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek.
 16. Prowadzenie bieżącej analizy poziomu wydatków Wydziału EKS oraz jednostek oświatowych, a także sporządzanie i weryfikowanie wniosków o zmiany w planie finansowym.
 17. Inwentaryzowanie koniecznych zadań remontowych szkół i placówek oraz weryfikacja zapotrzebowania na środki na ten cel.
 18. Prowadzenie procedur w zakresie subwencji oświatowej, w tym weryfikacja danych SIO, przekazywanie danych do RSPO i analiza danych w tzw. „metryczce”.
 19. Prowadzenie lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu powiatu bolesławieckiego.
 20. Opracowywanie oferty edukacyjnej szkół oraz koordynowanie procesu rekrutacji.
 21. Prowadzenie procedur wyłaniających realizatorów zadań publicznych oraz kontrola i rozliczenie dotacji z zakresu kultury i kultury fizycznej.
 22. Realizacja zadań powiatu z zakresu kultury i opieki nad zabytkami, w tym organizacja wydarzeń kulturalnych.
 23. Realizacja zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, w tym współpraca z organizacjami i innymi podmiotami w zakresie organizacji konkursów oraz imprez sportowych.
 24. Prowadzenie ewidencji, nadzór i kontrola nad działalnością stowarzyszeń
 25. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.