Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu
adres :
ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec
tel : + 48 75 612 17 01, 04, 05

Przewodnicząca Zespołu:

Emilia Meier

Zespół wydaje :

  • orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku dzieci do szesnastego roku życia)
  • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (w przypadku osób powyżej szesnastego roku życia)
  • orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień (dotyczy osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
  • karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Podstawa prawna działania Zespołu

  1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.)
  2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162 z późn. zm.)
  3. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328, późn. zm.)

Procedura postępowania

Zespół orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Osoba ubiegająca się o orzeczenie składa w oryginale wniosek w sprawie wydania orzeczenia oraz zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zaświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku. Składając ponownie wniosek należy dołączyć tylko dokumentację medyczną przybyłą od czasu poprzedniej komisji.

Wniosek osoby pełnoletniej, która nie jest ubezwłasnowolniona i ze względu na stan zdrowia nie ma zdolności pisania ani komunikowania się z otoczeniem, może podpisać osoba uprawniona do podejmowania w jej imieniu czynności prawnych. O ustanowienie osoby uprawnionej do podejmowania w imieniu tej osoby czynności prawnych musi wystąpić do sądu rodzina bądź opiekunowie w/w osoby.

Do powyższych dokumentów należy dołączyć (w kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem) dokumentację medyczną potwierdzającą naruszenie sprawności organizmu (np. wyniki badań specjalistycznych, konsultacji, opisy zdjęć rtg, karty leczenia szpitalnego) oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Członkami zespołu orzekającego są: lekarz, psycholog, doradca zawodowy, pedagog, pracownik socjalny. Zespół orzeka w składzie co najmniej dwuosobowym.

W przypadku wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień wniosek rozpatruje jednoosobowo lekarz, po dokonaniu bezpośredniego badania osoby zainteresowanej.

Od orzeczeń wydanych przez Zespół przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego orzeczenia, za pośrednictwem Zespołu, który orzeczenie wydał.

Wnioski w sprawie orzekania o niepełnosprawności lub o stopnia niepełnosprawności mogą być składane dla różnych celów np. do szkolenia, zatrudnienia, korzystania z systemu pomocy społecznej, uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, korzystania z ulg i przywilejów przysługujących osobom niepełnosprawnym.

Zespół wydaje również legitymacje dokumentujące niepełnosprawność

Legitymacja wydawana jest na podstawie ostatniego, prawomocnego orzeczenia o zaliczeniu do niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

W celu uzyskania legitymacji należy złożyć wypełniony wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej kserokopię orzeczenia (oryginał przedłożyć do wglądu) oraz jedno aktualne zdjęcie.

Wydanie legitymacji jest bezpłatne (w przypadku wydania duplikatu obowiązuje opłata w wysokości 15 zł).

Karty parkingowe

Od 1 lipca 2014r. karty parkingowe będą wydawane na podstawie orzeczeń (tj. orzeczeń wydanych po 30 czerwca 2014r.) wraz ze wskazaniem do karty parkingowej (punkt nr 9 orzeczenia). Osoby chcące uzyskać kartę parkingową nie posiadające orzeczenia wydanego po tym terminie będą musiały złożyć wniosek na komisję w celu weryfikacji orzeczenia pod tym kątem.

UWAGA!

Wyjątkiem od tego jest posiadanie ważnego orzeczenia zaliczającego do ZNACZNEGO stopnia niepełnosprawności i mającego przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem

04-0 (choroby wzroku),

05-R (upośledzenie narządu ruchu)

10-N (choroby neurologiczne)

– osoby posiadające tego rodzaju orzeczenia uzyskają kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania się, jeżeli zawiera ono wskazanie (punkt nr 9 Orzeczenia) do karty parkingowej.

W celu wyrobienia karty parkingowej należy złożyć wypełniony wniosek o wydanie karty parkingowej, kserokopię orzeczenia (oryginał przedłożyć do wglądu), jedno aktualne zdjęcie oraz potwierdzenie wpłaty.

Osoba do której przypisana jest karta musi stawić się osobiście w celu złożenia wzoru podpisu.

Za wydanie karty parkingowej obowiązuje opłata w wysokości 21zł.

Szczegółowe zasady wydawania kart parkingowych od 01 lipca 2014

Legitymację oraz kartę parkingową można odebrać osobiście okazując dowód osobisty lub upoważnić pisemnie inną osobę do odbioru. Osoba upoważniona okazuje swój dowód osobisty.

RODO

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bolesławcu z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 12, kontakt mailowy pod adresem: biuro@powiatboleslawiecki.pl , PZON_BOL@wp.pl reprezentowany przez Przewodniczącego Zespołu;

2) inspektorem ochrony danych jest Mariusz Oliwa, tel. 75 612 17 44 kontakt mailowy: m.oliwa@powiatboleslawiecki.pl ;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań (wydanie orzeczenia, legitymacji, karty parkingowej) na podstawie art. 6b ust 1, 6ca ust. 1, 6d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U.2018.511 z 12.03.2018 r.), Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (t.j. Dz.U.2015.1110 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz.U.2016.1438 z 09.09.2016 r.), w związku z art. 6 ust. 1 lit. c. ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres podany w rozporządzeniu Prezesa

Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.