Referat Zarządzania Kryzysowego

w Wydziale Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu

KIEROWNIK

GRZEGORZ DZIADEK

ADRES:

Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 2, 59-700 Bolesławiec

Tel: 75/735-18-50,51

Tel całodobowy: +48 533 900 112

Fax: 75/612-17-69

e mail: boleslawiec@czkw.wroc.pl

ZAKRES ZADAŃ REFERATU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

1) opracowywanie i wysyłanie zbiorczych meldunków i raportów o sytuacji w Powiecie, z uwzględnieniem prognozowanych zagrożeń;
2) opracowywanie projektów zarządzeń i wytycznych Starosty z zakresu Obrony Cywilnej (Ochrony Ludności) Zarządzania – Reagowania Kryzysowego i Spraw Obronnych;
3) prowadzenie obsługi merytorycznej, organizacyjno- technicznej Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
4) obsługa kancelaryjno – biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności komisji;
5) opracowywanie Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz jego bieżąca aktualizacja;
6) opiniowanie Gminnych Planów Zarządzania Kryzysowego;
7) opracowanie Powiatowego Planu Operacyjnego Ochrony przed Powodzą oraz jego bieżąca aktualizacja – współpraca, w zakresie tworzenia planów, z gminami powiatu;
8) opracowywanie i aktualizacja procedur zarządzania kryzysowego;
9) koordynowanie i wspieranie działań ratowniczych i porządkowo-ochronnych prowadzonych przez jednostki specjalne;
10) opracowywanie analiz zagrożeń w Powiecie;
11) gromadzenie i bieżąca analiza baz danych, umożliwiająca właściwą organizację
i realizację zadań zarządzania kryzysowego;
12) informowanie władz rządowych i samorządowych oraz sąsiednich powiatów, a także publicznych środków masowego przekazu o potencjalnych i zaistniałych zagrożeniach oraz przebiegu działań ratowniczych;
13) informowanie w trybie alarmowym służb ratowniczych i ostrzeganie ludności
o możliwości powstania nadzwyczajnych zagrożeń oraz o zasadach postępowania ludności w sytuacji zagrożenia;
14) organizowanie i koordynowanie akcji zwalczających klęski żywiołowe oraz kierowanie tymi akcjami;
15) prowadzenie akcji prewencyjnej na terenach zagrożonych powodzią;
16) nakładanie obowiązku świadczeń rzeczowych i osobistych w przypadku niewystarczających środków będących w dyspozycji Starosty dla zwalczania klęsk żywiołowych;
17) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego administracji rządowej, samorządowej, centrami administracji zespolonej, służb i inspekcji, z instytucjami realizującymi monitoring środowiska;
18) współpraca z właściwymi instytucjami w zakresie tworzenia warunków do koordynacji działań oraz udzielania i przyjmowania pomocy humanitarnej;
19) organizacja i ciągłe udoskonalanie systemu łączności dla potrzeb Starosty
w sytuacjach kryzysowych, w szczególności z administracją rządową, jednostkami samorządu terytorialnego oraz centrami administracji zespolonej i podległymi służbami;
20) współdziałanie z organami i instytucjami powołanymi do organizowania
i prowadzenia akcji ratowniczych;
21) obsługa Platformy Operacyjnej Zarządzania Kryzysowego;
22) prowadzenie magazynu przeciwpowodziowego;
a) opracowanie i aktualizacja „Planu Obrony Cywilnej Powiatu”;
b) opiniowanie „Planów Obrony Cywilnej” jednostek samorządu terytorialnego;
c) opracowywanie i uzgadnianie planów działania w zakresie obrony cywilnej;
d) organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej;
e) nadzór nad powiatowym systemem wykrywania i alarmowania oraz systemem wczesnego ostrzegania o zagrożeniach;
f) przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze Powiatu;
g) planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności;
h) opracowanie oraz bieżąca aktualizacja „Planu Ochrony Zabytków”;
i) planowanie oraz zapewnienie ewakuacji dóbr kultury na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno-militarnego) wojny;
j) integrowanie sił obrony cywilnej oraz służb, inspekcji i straży oraz społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska;
k) współpraca z terenowymi organizacjami administracji wojskowej;
l) opracowywanie informacji dotyczących realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej;
m) gromadzenie i bieżąca aktualizacja baz danych, umożliwiająca właściwą organizację i realizację zadań obrony cywilnej;
n) ustalanie zadań, kontrolowanie ich realizacji oraz koordynowanie i kierowanie działalnością w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej;
o) zapewnienie wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłowych spożywczych oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych;
p) utrzymywanie w stanie gotowości systemów łączności, alarmowania, ostrzegania, informowania ludności w związku z zaistniałymi zagrożeniami;
q) opiniowanie projektów prawa miejscowego dot. obrony cywilnej i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej;
r) przygotowanie i zapewnienie niezbędnej pomocy przy grzebaniu zmarłych;
s) wyznaczanie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielenia pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów do niesienia tej pomocy;
23) realizowanie ustawowych zadań związanych z obronnością państwa;
24) organizacja natychmiastowego uzupełnienia sił zbrojnych w ramach Akcji Kurierskiej;
25) opracowanie Planu Akcji Kurierskiej oraz bieżąca aktualizacja;
26) realizowanie zadań z zakresu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej;
27) współpraca z gminami, Wojskową Komendą Uzupełnień w Bolesławcu, Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim;
28) szkolenie osób wchodzących w skład Akcji Kurierskiej Starostwa Powiatowego;
29) realizowanie zadań wynikających z obowiązku Państwa Gospodarza HNS;
30) opracowanie Dokumentacji Punktu Kontaktowego HNS Powiatu Bolesławieckiego, bieżąca aktualizacja;
31) współdziałanie z gminami i Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu;
32) opracowanie i aktualizacja Instrukcji Stałego Dyżuru;
33) zasady Funkcjonowania Stałych Dyżurów w powiecie i gminie;
34) szkolenie obsady Stałego Dyżuru Starostwa Powiatowego;
35) opracowanie i aktualizacja Instrukcji Głównego Stanowiska Kierowania;
36) organizacja i Funkcjonowanie Stanowiska Kierowania;
37) szkolenie obsady Głównego Stanowiska Kierowania;
38) opracowanie i aktualizacja Zapasowego Stanowiska Kierowania;
39) realizacja zadań z zakresu wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby obronności;
40) wnioskowanie o odznaczenia państwowe i resortowe dla osób zasłużonych na rzecz obronności;
41) opracowanie i aktualizacja „Planu Organizacji, Rozwinięcia i Działania Zespołów Zastępczych Miejsc Szpitalnych”;
42) opracowanie i aktualizacja „Planu Przygotowań Podmiotów Leczniczych Powiatu Bolesławieckiego na potrzeby obronne państwa”;
43) współpraca z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu oraz Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu;
44) kontrola z zakresu wykonywania zadań obronnych;
45) przygotowanie Starostwa i jednostek organizacyjnych do funkcjonowania w okresie podnoszenia gotowości obronnej Państwa;
46) organizacja i realizacja terenowych ćwiczeń obronnych w Powiecie i Gminie;
47) programowanie i planowanie szkolenia obronnego na szczeblu powiatu;
48) organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu;
49) współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień w Bolesławcu oraz Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu.