Loading...
Wydział Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia2024-07-04T08:41:37+02:00

Wydział Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia

Wydział Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu
adres :
ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec
Tel : 75 612 17 15, 16

Nieodpłatna pomoc prawna tel: 75 612-17-19

Stanowiska

  • Naczelnik Wydziału – Katarzyna Grzelczyk
  • Zastępca Naczelnika Wydziału – Izabela Król-Zapiór

Zakres zadań Wydziału Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia

Zakres zadań wydziału:

1. Opracowanie i koordynowanie powiatowego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
2. Współpraca z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych – obsługa techniczno-administracyjna.
3. Realizacja programów celowych PFRON, których realizatorem lub beneficjentem jest samorząd powiatowy (np. „Program wyrównywania różnic między regionami”).
4. Sporządzanie sprawozdań dot. zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami.
5. Zlecanie zadań publicznych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami organizacjom działającym w sferze pożytku publicznego i ich kontrola.
6. Nadzór nad realizacją budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie zadań realizowanych przez powiat.
7. Realizacja zadań związanych z prowadzeniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
8. Wykonywanie zadań z zakresu właściwości samorządu powiatowego dotyczących problematyki zdrowotnej.
9. Przekazywanie i rozliczanie dotacji dla placówki służby zdrowia, której Powiat jest organem tworzącym.
10. Opracowywanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu.
11. Sprawozdawczość z zakresu ochrony zdrowia.
12. Monitorowanie i wykonywaniu budżetu w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
13. Wydawanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa – decyzja administracyjna.
14. Organizowanie na wniosek właściwego organu przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do zakładu medycyny sądowej lub prosektorium celem ustalenia przyczyny zgonu.
15. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu z zakresu ochrony zdrowia, rehabilitacji zawodowej i społecznej, spraw społecznych i obywatelskich.
16. Współpracowanie z innymi wydziałami, jednostkami samorządowymi, organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami.
17. Udział w pracach Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych i Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
18. Zapewnienie skutecznej kontroli realizacji ustalonych zadań i przestrzegania prawa.
19. Przygotowywanie rocznego programu współpracy powiatu z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, monitorowanie oraz sporządzanie rocznego sprawozdania z jego realizacji.
20. Organizacja konkursu „Wolontariusz Roku Powiatu Bolesławieckiego”.