Rejestracja pojazdu

Od 1 sierpnia 2020 r. Wniosek o rejestrację jednostki pływającej można składać bezpośrednio w systemie REJA24 za pośrednictwem profilu e-PUAP na stronie internetowej: http://interesant.reja24.gov.pl oraz w tradycyjnej papierowej formie w Wydziale Komunikacji i Transportu.
Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Wydziału Komunikacji i Transportu pod numerem telefonu +48 75 612-17-09.

Dołącz do formularza

 • Dokument własności (umowa kupna, faktura, akt darowizny, umowa zamiany, umowa o dożywocie i prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności),
 • Kartę pojazdu – jeżeli była wydana,
 • Tablice rejestracyjne,
 • Dowód rejestracyjny – jeżeli pojazd był zarejestrowany,
 • Zaświadczenie o pozytywnym badaniu technicznym, jeżeli jest wymagane,
 • Wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, jeżeli są wymagane

Opłaty

Administracyjne na konto Starostwo Powiatowe w Bolesławcu

BGŻ 70 2030 0045 1110 0000 0159 6920

Pojazd sprowadzony
z zagranicy
Pojazd nowy,
zarejestrowany
na terytorium kraju
Pojazd zarejestrowany
w Powiecie Bolesławieckim
– brak miejsca na badania techniczne
Pojazd zarejestrowany
w Powiecie Bolesławieckim
– zmiana danych
Samochód osobowy;
Samochód ciężarowy;
Ciągnik samochodowy
160,00 zł 160,00 zł/66,50 zł 54,00 zł 80,00 zł/66,50 zł
Motocykl 120,00 zł 120,00 zł/66,50 zł 54,00 zł 80,00 zł/66,50 zł
Ciągnik rolniczy;
Przyczepa/naczepa
120,00 zł 120,00 zł/66,50 zł 54,00 zł 80,00 zł/66,50 zł
Motorower 110,00 zł 110,00 zł/66,50 zł 54,00 zł 80,00 zł/66,50 zł

W przypadku braku miejsca w dowodzie rejestracyjnym na wpis kolejnych terminów badań technicznych pojazdu opłata za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego wynosi – 54,00zł (należy zgłosić się do tut. Urzędu w terminie 30 dni od daty przeprowadzenia badania technicznego).

OPŁATA ZA WYREJESTROWANIE (np. kasacja, kradzież, itp.) – 10,00 zł

Numer konta opłaty skarbowej – Urząd Miasta Bolesławiec

98 1020 2137 0000 9002 0046 4230

Termin odpowiedzi

Do 30 dni należy zgłosić się w Wydziale Komunikacji i Transportu.

Tryb odwoławczy

Odwołanie możesz wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Starosty Bolesławieckiego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2.

Uwagi

Przy rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy należy dołączyć dodatkowo:

 • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego,
 • Dowód odprawy celnej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego,
 • Zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzający uiszczenie lub brak obowiązku wpłaty podatku od towarów i usług,
 • Dokumenty złożone do wniosku sporządzone w języku obcym muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Przepisy regulujące wykonanie usługi

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r Dz. U. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 25, poz. 202);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 1123, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 192, poz. 1878 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003r w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz. U. Nr 189, poz. 1858 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów (Dz. U. 189, poz. 1857);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1618);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. Nr 133 poz. 1122 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 230, poz. 2302 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 59, poz. 421)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej pojazdów (Dz. U. Nr 103, poz. 870)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu Dz. U. Nr 285, poz. 2856 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie trybu