Prawo jazdy

Dołącz do wniosku

 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie dokumentu i opłaty administracyjnej
 • Kolorowa fotografia o wymiarach 35x45mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnym szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczpospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;

Opłaty

 • Opłata administracyjna w wysokości 100,00 zł – należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Bolesławcu
  BNP Paribas Bank Polska 70 2030 0045 1110 0000 0159 6920 .

Termin odpowiedzi

Do 30 dni należy zgłosić się w Wydziale Komunikacji i Transportu.

Tryb odwoławczy

Odwołanie możesz wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Starosty Bolesławieckiego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12.

Uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale Komunikacji i Transportu.

Przepisy regulujące wykonanie usługi

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku, Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. z dnia 19 sierpnia 1997 r.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 roku w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 roku w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 roku w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz.U. 2007 r. Nr 121, poz. 839)
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 roku, poz. 231)