Fundusz Dróg Samorządowych ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej stanowi przy tym działanie komplementarne do inicjatyw podejmowanych na szczeblu krajowym w odniesieniu do budowy systemu autostrad i dróg ekspresowych, przyczyniając się do stworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego.

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych, środki przekazywane są na zasadach konkursowych, głównie na dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i gminnych. Wsparcie jest przyznawane na podstawie wniosków o dofinansowanie, składanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach naborów przeprowadzanych na terenie każdego województwa co rok.

Powiat Bolesławiecki od wielu lat korzysta ze wsparcia finansowego Funduszu i w porozumieniu z gminami stara się realizować zadania drogowe na terenie całego powiatu.

W 2020 roku udało się pozyskać wsparcie ze środków Funduszu w wysokości 80% wartości na realizację następujących zadań:

  1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273D na odcinkach Bolesławiec – Bożejowice, Ocice – Gościszów, Gościszów – Mściszów
  2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2280D na odcinku Bolesławiec – Stare Jaroszowice
  3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272D w miejscowości Wierzbowa

W 2020 roku kontynuowane jest również zadanie rozpoczęte w ubiegłym roku pn.

  1. Remont mostu przy ul. Mostowej w Bolesławcu