Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu
adres:
ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec
Tel. 75 612 17 45, 46, 47, 48

Stanowiska:
  • Naczelnik Wydziału  – Małgorzata Płucienik
  • Zastępca Naczelnik Wydziału – Anna Kotowska

Zakres zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Zakres zadań wydziału :
1 z ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.) – żądanie wydania przez sąd orzeczenia o nieważności nabycia nieruchomości,
2 z dekretu z dnia 8 sierpnia 1946 r. o wpisywaniu w księgach hipotecznych (gruntowych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej (Dz. U. Nr 39, poz. 233 ze zm.) – wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości ziemskiej na cele reformy rolnej
3 z dekretu z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U. Nr 49, poz. 279 ze zm.) – wydawanie orzeczeń o wykonaniu aktów nadania i zmiany tych orzeczeń, przenoszenie praw własności spodarstw rolnych, ustalanie ich ceny i sposobu spłaty
4 z dekretu z dnia 28 października 1947 r. o mocy prawnej ksiąg wieczystych na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U. Nr 66, poz. 410 ze zm.) – zgłaszanie wniosków o zakładanie ksiąg wieczystych, zgłaszanie wniosków o wpisanie prawa własności Skarbu Państwa do księgi wieczystej, wydawanie zaświadczeń dotyczących opisu i szkicu nieruchomości, określających jej obszar i granice, wydawanie zaświadczeń o przejęciu nieruchomości przez Skarb Państwa
5 z dekretu z dnia 6 września 1951 r. o ochronie i uregulowaniu własności osadniczych gospodarstw chłopskich na Obszarze Ziem Odzyskanych (Dz. U. Nr 46, poz. 340 ze zm.) – poświadczenie nabycia gospodarstwa rolnego w formie aktu nadania, wydawanie orzeczeń o wykonaniu aktu nadania
6 \” z dekretu z dnia 18 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu i o regulowaniu innych spraw związanych z reformą i osadnictwem rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 1959, Nr 14, poz. 78 ze zm.) – uprawnienia do nadawania resztówek, nadawania własności nieruchomości dzierżawcom, posiadaczom i repatriantom oraz ustalanie ceny nabycia tych nieruchomości
7 \”z ustawy z dnia 29 maja 1957 r. o uregulowaniu spraw własności niektórych nieruchomości nierolniczych na Ziemiach Odzyskanych i na terenach byłego Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U. Nr 31, poz. 137 ze zm. – wydawanie decyzji z zakresu przedmiotowej ustawy
8 \”z ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych (Dz. U. Nr 11, poz. 67 ze zm.) – wydawanie decyzji ustalających obciążenia, które wymagają ujawnienia w księgach wieczystych
9 z ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 169 ze zm.) – ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową lub mienie gromadzkie, ustalanie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie
10 z ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 124, poz. 1361 ze zm.) – składanie wniosków o wpis w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości należących do zasobu Skarbu Państwa i Powiatu
11 z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 ze zm.) – regulowanie stanu prawnego dróg powiatowych
12 z ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. Nr 10, poz. 53 ze zm.) – przyznawanie własności działki, na której znajdują się budynki stanowiące własność rolnika (w związku z przekazaniem gospodarstwa rolnego państwu przed dniem 1 stycznia 1983 r.)
13 z ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.) – przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej do nabycia mienia przez gminę
14 z ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.) – przyznawanie (zwrot) własności działki emerytalnej za przekazane na rzecz Skarbu Państwa gospodarstwo rolne
15 z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm.) – przekazywanie lasom państwowych gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa (zalesionych lub przeznaczonych do zalesienia)
16 z ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700 ze zm.) – stwierdzenie wygaśnięcia dotychczasowych decyzji oraz przekazanie mienia do jednostek samorządu terytorialnego, przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej do nabycia mienia przez gminę
17 z ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej (Dz. U. Nr 79, poz. 363 ze zm.) – przyjmowanie nieruchomości, wywieszanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
18 z ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367 ze zm.) – na wniosek organu wojskowego przekazywanie w trwały zarząd gruntów Skarbu Państwa, przejmowanie nieruchomości zbędnych na cele obronności i bezpieczeństwa państwa (wygaszanie prawa trwałego zarządu), zapewnianie pomieszczeń zastępczych dla mieszkańców czasowo ewakuowanych ze strefy niebezpieczeństwa
19 z ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711 ze zm.) – stwierdzenie wygaśnięcia trwałego zarządu jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej w stosunku do przekazanej nieruchomości na rzecz Agencji Mienia Wojskowego
20 z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651ze zm.) – reprezentowanie Skarbu Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami, gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości, nabywanie własności nieruchomości, oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, zamianę nieruchomości, sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę, ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargów na nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu, ustanawianie trwałego zarządu na rzecz jednostki organizacyjnej, wydawanie decyzji o wygaśnięciu prawa trwałego zarządu, aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, wydawanie decyzji o zmianie stawki procentowej opłaty rocznej nieruchomości oddanej trwały zarząd, wywłaszczanie nieruchomości, zwrot wywłaszczonych nieruchomości, ustalanie odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości, wyrażanie zgody na zrzeczenie się własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości należących do państwowych i samorządowych osób prawnych
21 z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) – przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej do nabycia mienia przez powiat
22 z ustawy dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji i inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) wydawanie decyzji ustalającej wysokość i wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję
23 z ustawy z dnia 13 października 2005 r. o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 ze zm.) – przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na nieruchomościach Skarbu Państwa i nieruchomościach Powiatu
24 z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) – przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie prac geodezyjnych oraz wyceny nieruchomości, wykonywanie czynności wynikających z w/w ustawy
25 z ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418 ze zm.) – wydawanie osobom fizycznym zgromadzonych dokumentów oraz zaświadczeń z art. 217 kpa o realizacji mienia – niezbędnych do złożenia wniosku do wojewody o wydanie decyzji potwierdzających uprawnienia do otrzymania ekwiwalentu
26 z ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419 ze zm.) – przekazywanie gruntów Skarbu Państwa Polskiemu Związkowi Działkowców
27 z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191, poz. 1365 ze zm.) – ujawnianie nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu w księgach wieczystych, prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie