Wydział Budżetowo – Finansowy

Wydział Budżetowo – Finansowy w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu
adres :
ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec
Tel : 75 612 17 59, 60, 61, 63 oraz 75 735 18 42

Stanowiska:

Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego Główny Księgowy Starostwa

Wiesława Mikołajczuk

Zastępca Naczelnika

Barbara Struszewska

Zakres zadań Wydziału Budżetowo – Finansowego

Zakres zadań wydziału :

1) W zakresie obsługi finansowo – księgowej urzędu obsługującego – Starostwa Powiatowego w Bolesławcu:
a) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej w module finansowo – księgowym w zakresie dochodów i wydatków Starostwa Powiatowego, z zachowaniem wyodrębnionej ewidencji oraz z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej, zgodnie z aktualnymi przepisami;
b) obsługa i ewidencja analityczna projektów/programów finansowanych i współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE (Unii Europejskiej) realizowanych przez jednostki organizacyjne Starostwa Powiatowego;
c) kontrola dokumentów księgowych pod względem formalno – rachunkowym, przygotowywanie dokumentów księgowych do realizacji oraz regulowanie zobowiązań finansowych urzędu obsługującego – Starostwa Powiatowego w Bolesławcu;
d) rozliczanie zaliczek pracowników na podstawie otrzymanych z Wydziału Organizacyjnego dokumentów, zapłaconych gotówką pobraną przy użyciu karty płatniczej;
e) terminowe i prawidłowe rozliczenia w zakresie:
– dochodów zrealizowanych przez wydziały merytoryczne Starostwa oraz przekazanie ich do budżetu Powiatu,
– opłaty ewidencyjnej (zwanej CEPIK) do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie przedłożonego przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bolesławcu sprawozdania z opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych lub uiszczonych na rachunek funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców;
f) ewidencja księgowa krajowych i zagranicznych poleceń wyjazdów służbowych
w odpowiednich rejestrach;
g) prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej w zakresie rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
h) prowadzenie w module finansowo – księgowym ewidencji syntetycznej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
i) przeprowadzenie rozliczenia inwentaryzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz rozliczenia wyników inwentaryzacji na podstawie Zarządzenia Starosty Bolesławieckiego;
j) prowadzenie rejestru sum depozytowych;
k) rozliczanie czynszów dzierżawnych kół łowieckich i dokonywanie przelewów bankowych w podziale dla gmin i nadleśnictw;
l) sporządzanie następujących sprawozdań urzędu obsługującego – Starostwa Powiatowego w Bolesławcu:
– budżetowych i w zakresie operacji finansowych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami;
– finansowego składającego się z bilansu jednostki budżetowej, rachunku zysków
i strat (wariant porównawczy), zestawienia zmian w funduszu, informacji dodatkowej, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami;
– F-03 o stanie i ruchu środków trwałych do GUS przy współpracy wydziałów merytorycznych;
– sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie za pośrednictwem aplikacji SRPP udostępnionej przez Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
m) prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie przedłożonych z wydziału merytorycznego dokumentów;
n) analiza należności oraz przekazywanie Radcy Prawnemu Starostwa spraw dotyczących wyegzekwowania należności wątpliwych i spornych;
o) prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ZUS-em na podstawie dokumentów otrzymanych z wydziału merytorycznego;

2) w zakresie ewidencji i rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) – w urzędzie obsługujących – Starostwie Powiatowym w Bolesławcu:
a) prowadzenie ewidencji (rejestrów) sprzedaży i zakupów dla podatku od towarów i usług (VAT) Starostwa (urzędu obsługującego) w podsystemie finansowo – księgowym, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz wewnętrznymi procedurami;
b) sporządzanie „cząstkowej” deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT) Starostwa (urzędu obsługującego) na podstawie prowadzonej ewidencji (rejestrów) sprzedaży i zakupów dla podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz wewnętrznymi procedurami;
c) generowanie Jednolitych Plików Kontrolnych Starostwa (urzędu obsługującego), zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi procedurami oraz przekazywanie ich do organu;

3) w zakresie realizacji dochodów Skarbu Państwa:
a) ewidencja dochodów Skarbu Państwa w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową według kontrahentów w podziale na budżet Państwa i budżet Powiatu oraz zasady rachunkowości i zakładowy plan kont dla Starostwa Powiatowego;
b) sporządzanie i wysyłanie wezwań do zapłaty z tytułu zaległych należności za wieczyste użytkowanie gruntów oraz odsetek ustawowych naliczonych od nieterminowej wpłaty tych należności na dzień wystawienia wezwania;
c) rozliczenia z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim w zakresie realizacji dochodów Skarbu Państwa;
d) potwierdzanie sald należności przynajmniej raz na koniec roku;
e) wprowadzanie i uaktualnianie danych o zobowiązaniach dłużników w Krajowym Rejestrze Długów w zakresie realizacji dochodów Skarbu Państwa;

4) w zakresie planowania budżetu Powiatu:
a) opracowywanie projektu budżetu Powiatu zgodnie z założeniami określonymi przez Zarząd Powiatu oraz na podstawie jednostkowych materiałów planistycznych. Przygotowywanie wszelkich zmian w budżecie (projekty uchwał Zarządu i Rady Powiatu) na podstawie projektów planów finansowych jednostek budżetowych oraz złożonych wniosków o zmiany w planach wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu zaakceptowanych przez Zarząd Powiatu;
b) koordynacja prac związanych z opracowywaniem projektów budżetów i planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych;
c) opracowanie projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu;

5) w zakresie wykonywania budżetu Powiatu:
a) dbałość o prawidłowe i zgodne z uchwałą budżetową gromadzenie dochodów
i gospodarowanie wydatkami budżetowymi;
b) nadzór nad prawidłowością gospodarowania środkami otrzymanymi na projekty/ programy, tj. realizacja dochodów i wydatków dotyczących programów i projektów realizowanych przez powiatowe jednostki organizacyjne, w tym także Starostwo: finansowanych i współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej jak również w ramach tzw. zadań własnych;
c) monitorowanie i sygnalizowanie kierownikom jednostek organizacyjnych występujących odchyleń i nieprawidłowości w realizacji ich planów finansowych;
d) monitorowanie przebiegu wykonania budżetu;

6) w zakresie sprawozdawczości budżetowej i analizy:
a) weryfikacja sprawozdań otrzymanych od jednostek organizacyjnych i Starostwa
w odniesieniu do założeń planowych;
b) sporządzanie zbiorczych sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych na podstawie sprawozdań otrzymanych od podległych jednostek organizacyjnych Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym bilansu z wykonania budżetu za każdy rok;
c) sporządzenie łącznego sprawozdania finansowego składającego się z: bilansu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, łącznego bilansu jednostki budżetowej, łącznego rachunku zysków i strat (wariant porównawczy), łącznego zestawienia zmian w funduszu, łącznej informacji dodatkowej (począwszy od łącznego sprawozdania finansowego za 2018 r.), zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami;
d) sporządzanie skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami;
e) przyjmowanie zweryfikowanych przez wydziały merytoryczne, informacji opisowych za I półrocze i sprawozdania rocznego oraz wstępna ich ocena pod względem zgodności z planem (realizacja i wykonanie planów finansowych jednostek budżetowych);
f) współudział w pracach związanych z opracowywaniem: informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze oraz sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Powiatu;
g) opracowanie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu za I półrocze oraz sprawozdania z wykonania wieloletniej prognozy finansowej Powiatu;
h) kontrola kompletności i prawidłowości sprawozdań dostarczanych przez powiatowe jednostki organizacyjne w zakresie dokonywanych wydatków oraz realizowanych dochodów;

7) w zakresie rachunkowości budżetowej:
a) aktualizacja planów finansowych oraz dochodów budżetu Powiatu w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową wynikających z uchwał zmieniających budżet;
b) ewidencja dochodów budżetu Powiatu w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową oraz zasady rachunkowości i zakładowy plan kont dla budżetu Powiatu Bolesławieckiego;
c) na podstawie przyjętych procedur do realizacji projektu/ programu – ewidencja dochodów i wydatków (memoriałowo) dotyczących realizacji projektów i programów realizowanych przez powiatowe jednostki organizacyjne, w tym także Starostwo: współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

8) realizacja budżetu i obsługa bankowa:
a) przygotowywanie wymaganych, dla realizowanych projektów/ programów przez jednostki organizacyjne, dokumentów do otwarcia rachunków bankowych (subkont do rachunku budżetu) zgodnie z dyspozycją kierowników/ dyrektorów jednostek budżetowych;
b) przygotowanie i obsługa dokumentów na podstawie dyspozycji kierowników jednostek budżetowych umożliwiających przekazanie środków finansowych z budżetu (subkont);
c) przekazywanie z budżetu środków na wydatki w celu realizacji planów finansowych jednostek oraz środków na wydatki niewygasające (określonych uchwałą Rady Powiatu) z wyodrębnionego rachunku;

9) w zakresie ewidencji i rozliczeń scentralizowanego podatku od towarów i usług (VAT):
a) prowadzenie zbiorczej ewidencji (rejestru) dla podatku od towarów i usług (VAT) na podstawie „cząstkowych” ewidencji (rejestrów) dla podatków i usług (VAT) otrzymanych od podległych jednostek, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami;
b) kontrola kompletności i prawidłowości „cząstkowych” deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT) dostarczanych przez podległe jednostki w zakresie: zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz sprawozdawczości budżetowej w zakresie dokonywanych wydatków oraz realizowanych dochodów;
c) sporządzanie zbiorczych deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT) na podstawie otrzymanych „cząstkowych” deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT) od podległych jednostek, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także innych dokumentów w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) wymaganych przepisami;
d) przygotowanie przelewu należnego podatku od towarów i usług (VAT) na rzecz właściwego Urzędu Skarbowego w terminie wymaganym przepisami;
e) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Powiatu Bolesławieckiego oraz z Urzędem Skarbowym w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT);
f) przekazanie do Ministerstwa Finansów Jednolitych Plików Kontrolnych Powiatu Bolesławieckiego, na podstawie przesłanych Jednolitych Plików Kontrolnych podległych jednostek organizacyjnych Powiatu Bolesławieckiego oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi procedurami.