Wydział Architektoniczno-Budowlany

Wydział Architektoniczno-Budowlany w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu
adres :
ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec
Tel : 75 612 17 65, 66, 67, 68

Stanowiska

  • Naczelnik Wydziału  – Krzysztof Pańczak
  • Zastępca Naczelnika Wydziału – Alicja Ruszkiewicz

Zakres zadań Wydziału Architektoniczno Budowlanego

Zakres zadań wydziału:

Wykonywanie zadań organu pierwszej instancji w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami);

1. orzekanie w sprawach:
• zatwierdzania projektów budowlanych i udzielanie pozwoleń na budowę,
• wydawania decyzji o uchyleniu pozwolenia na budowę,
• udzielania pozwolenia na rozbiórkę,
• przyjmowania zgłoszeń o rozbiórce obiektów budowlanych,
• zmiany pozwolenia na budowę,
• przeniesienia decyzji pozwolenia na budowę,
• przyjmowania zgłoszeń budowy i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
• przyjmowania zgłoszeń o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
• wydawania postanowień, po uzyskaniu upoważnienia właściwego ministra, o odmowie bądź zgodzie na odstępstwo,
• wydawania decyzji rozstrzygającej o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu, nieruchomości,
• wydania dziennika budowy,

z wyjątkiem budowy obiektów i robót budowlanych;

• usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach, przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego,
• hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi,
• dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek,
• usytuowanych na obszarze kolejowym,
• lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,
• usytuowanych na terenach zamkniętych,

2. kontrola posiadanych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
3. współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego,
4. prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę,
5. prowadzenie ujednoliconej ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych,
6. współpraca przy opracowywaniu uwarunkowań i kierunków zagospodarowywania przestrzennego,
7. wydawanie – w imieniu Starosty lub przekazywanie poleceń Starosty – dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu podjęcia działań zmierzających do usunięcia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi związanych z budową, utrzymaniem lub rozbiórką obiektów budowlanych,
8. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych i poleceń Starosty Bolesławieckiego.

Oprócz wymienionego wyżej zakresu Wydział wydaje:
zaświadczenia o samodzielności lokalu – na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. – O własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. nr 80, poz. 903 ze zm.),
zaświadczenia potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne budynku – na podstawie ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. – o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. nr 71, poz. 734 ze zm.).