Za nami wspólne posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Bolesławieckim oraz Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Podczas posiedzenia poruszano ważne kwestie dotyczące osób z niepełnosprawnościami m.in. omawiano projekt podziału środków PFRON przypadających Powiatowi Bolesławieckiemu na 2024 r. Zaopiniowany pozytywnie projekt uchwały zostanie przedłożony Radzie Powiatu Bolesławieckiego na najbliższej Sesji. Członkowie Rady zapoznali się ponadto z wydatkowaniem środków PFRON w IV kwartale 2023 r.

Podczas spotkania Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Bolesławieckiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2023.

W efekcie wspólnego wysiłku oraz zaangażowania wszystkich uczestników, spotkanie Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego zakończyło się sukcesem. Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak zadeklarował pełne poparcie dla działań podejmowanych przez obie rady, podkreślając rolę społecznej odpowiedzialności w budowaniu lepszej przyszłości dla mieszkańców powiatu.

Dzięki wspólnej pracy i zrozumieniu potrzeb, udało się wypracować konstruktywne rozwiązania, które mają na celu poprawę warunków życia i wsparcie osób potrzebujących.