Podczas majowej sesji Rady Powiatu Bolesławieckiego radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Staroście Bolesławieckiemu Tomaszowi Gabrysiakowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Absolutorium poprzedziło udzielenie wotum zaufania oraz przedstawienie przez Starostę Bolesławieckiego – Tomasza Gabrysiaka raportu o stanie powiatu. Raport stanowi podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim,
w szczególności realizacji polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu.

Po zakończeniu debaty nad raportem rada przeprowadziła głosowanie nad udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania. W głosowaniu nad udzieleniem Zarządowi Powiatu Bolesławieckiego wotum zaufania 13 radnych głosowało „za”.
5 radnych było przeciw, natomiast 3 wstrzymało się od głosowania.

Radni zapoznali się również ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w roku ubiegłym, które zatwierdzili jednogłośnie – 21 głosów „za”. Radni również jednomyślnie udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu Bolesławieckiego. Udzielone wotum zaufania i absolutorium stanowi zwieńczenie wspólnej pracy całego Zarządu Powiatu Bolesławieckiego oraz zespołu pracowników starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu.