Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak

Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu Bolesławieckiego radni podjęli dwie najważniejsze uchwały: w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Bolesławieckiego oraz w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

Przed głosowaniem nad projektem uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Bolesławieckiego Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak przedstawił raport o stanie Powiatu Bolesławieckiego w roku 2023.
Raport ten jest podsumowaniem działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim.

Po zakończeniu debaty nad raportem przeprowadzono głosowanie nad udzieleniem Zarządowi Powiatu wotum zaufania. W tym głosowaniu przy obecności 20 radnych, 15 radnych głosowało „za”, 4 radnych było przeciw, natomiast 1 radny wstrzymał się od głosu.

Radni zapoznali się również ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Bolesławieckiego za rok 2023, które zatwierdzili  17 głosami „za”. 4 radnych wstrzymało się od głosowania. Tym samym udzielono absolutorium Zarządowi Powiatu Bolesławieckiego.

Udzielone wotum zaufania i absolutorium jest zwieńczeniem wspólnej pracy Zarządu Powiatu Bolesławieckiego, pracowników Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu.