Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu Bolesławieckiego radni podjęli dwie najważniejsze uchwały: w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Bolesławieckiego oraz w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
Przed głosowaniem nad projektem uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Bolesławieckiego Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak przedstawił raport o stanie Powiatu Bolesławieckiego w roku 2022.
Raport ten jest podsumowaniem działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim.
Po zakończeniu debaty nad raportem przeprowadzono głosowanie nad udzieleniem Zarządowi Powiatu wotum zaufania.
W tym głosowaniu przy obecności 18 radnych, 13 radnych głosowało „za”, natomiast 5 radnych było przeciw.
Radni zapoznali się również ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Bolesławieckiego za rok 2022, które zatwierdzili jednogłośnie 18 głosami, jak również jednomyślnie udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu Bolesławieckiego.
Udzielone wotum zaufania i absolutorium jest zwieńczeniem wspólnej pracy Zarządu Powiatu Bolesławieckiego, pracowników Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu.