Podczas majowej sesji Rady Powiatu Bolesławieckiego radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Absolutorium poprzedziło przedstawienie przez Starostę Bolesławieckiego – Tomasza Gabrysiaka raportu o stanie powiatu, stanowiącego podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim. Po zakończeniu debaty nad raportem Rada udzieliła Zarządowi Powiatu wotum zaufania.

Radni zapoznali się również ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w roku ubiegłym, które zatwierdzili jednogłośnie – 17 głosami „za”. Również jednomyślnie radni udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu Bolesławieckiego. Udzielone wotum zaufania i absolutorium stanowi zwieńczenie wspólnej pracy całego Zarządu Powiatu Bolesławieckiego oraz zespołu pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu.