Starostwo Powiatowe w Bolesławcu zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazywania kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Bolesławieckiego w 2022 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Termin zgłaszania kandydatów – do 22 lutego 2022 r.

Więcej informacji TUTAJ