Starostwo Powiatowe poszukuje kandydatów do opiniowania ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2021 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) do wskazywania kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2021 r.  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Termin zgłaszania kandydatów – do 12 marca 2021 r.

Więcej informacji TUTAJ