Na podstawie uchwały Rady Powiatu Bolesławieckiego nr XXXIII/192/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych dla Powiatu Bolesławieckiego zostały podzielone środki PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z  niepełnosprawnościami przypadające naszemu Powiatowi w 2021 r.

Tegoroczna kwota, jaką dysponuje Powiat, wynosi 2.126.330 (w tym kwota 759.360 zł – zobowiązanie dotyczące dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bolesławcu).

Podziału środków na poszczególne zadania ustawowe dokonano na podstawie rozpoznania potrzeb osób z niepełnosprawnościami przez realizatorów zadań – Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu i Starostwo Powiatowe w Bolesławcu (Wydział Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia). Podział środków został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych – organ opiniodawczo – doradczy Starosty Bolesławieckiego w sprawach dotyczących osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą składać wnioski do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu na dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej. Osoby z niepełnosprawnościami oraz pracodawcy mogą także ubiegać się o pomoc finansową ze środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu: szkolenia, zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy, środki na działalność gospodarczą oraz zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób z niepełnosprawnościami. Dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert na zlecanie zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną.

Szczegółowy podział środków PFRON na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wraz z uzasadnieniem znajduje się tu: TUTAJ