wycięte postaci z papieru na dłoniach

Informujemy, że Powiat Bolesławiecki otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy na realizację ,,Rządowego programu wsparcia powiatu
w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.”
wprowadzonego Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2023 r.,
w sprawie ustanowienia powyższego programu w 2023 r. (Monitor Polski z dn. 22 listopada 2023 r., poz.1276).

Program jest adresowany do powiatów, które realizują zadania z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, dotyczące organizacji
i prowadzenia rodzinnych form pieczy zastępczej. Wsparcie udzielone ze środków Funduszu Pracy realizowane jest w formie dofinansowania do wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka w okresie
od 1 czerwca do 31 grudnia 2023 r.

Zgodnie z Umową podpisaną w dniu 27 grudnia 2023 r. Powiat Bolesławiecki otrzymał dofinansowanie w kwocie 68 400,00 zł.

 Termin realizacji zadania: od 1 czerwca do 31 grudnia 2023 r.