Plan pracy Rady Powiatu Bolesławieckiego na rok 2022 – TUTAJ    

Miesiąc

styczeń

Tematy

1. Sprawozdanie Starosty Bolesławieckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2021.

Uwagi o realizacji

2. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu bolesławieckiego w roku 2020.

Komendant Powiatowy Policji w Bolesławcu

3. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz o zagrożeniach pożarowych w roku 2021.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu

luty

1. Informacja dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu o realizacji zadań w zakresie zatrudnienia, przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego skutków – w roku 2021.

2. Informacja Przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy o działalności Rady – w roku 2021 – w zakresie ograniczania bezrobocia.

Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu

Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy/PUP

marzec

Sprawozdanie ze współpracy w roku 2021 Powiatu Bolesławieckiego z gminami z terenu powiatu oraz informacja o projektach inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

kwiecień

1. Informacja dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu o sytuacji finansowej i organizacyjnej Zespołu oraz zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom powiatu bolesławieckiego w roku 2021 i na rok 2022.

2. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Powiatu Bolesławieckiego.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu

3. Sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z efektów pracy Zespołu
Rodzinnej Pieczy Zastępczej w roku 2021 z określeniem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej.

4. Sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z realizacji – w roku – Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej  na lata 2021 – 2023 dla Powiatu Bolesławieckiego.

5. Sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z działalności Centrum
w roku 2021 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

5. Sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z działalności Centrum
w roku 2021 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu

6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Bolesławieckiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021.

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu – Wydział Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia

maj

1. Raport o stanie Powiatu Bolesławieckiego w roku 2021.

2. Wotum zaufania dla Zarządu Powiatu.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Bolesławieckiego za rok 2021.

Skarbnik Powiatu/Zarząd Powiatu

4. Sprawozdanie finansowe Powiatu Bolesławieckiego za rok 2021.

5. Absolutorium dla Zarządu Powiatu.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu

czerwiec

1. Sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z realizacji – w roku 2021 –  Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2021-2025 dla Powiatu Bolesławieckiego.

2. Sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z realizacji  – w roku 2021 -Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie z terenu powiatu bolesławieckiego na lata 2021 – 2025.

3. Sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z realizacji – w roku 2021 – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie bolesławieckim w latach 2016-2026.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu

4. Sprawozdanie Starosty Bolesławieckiego z realizacji – w roku 2021-  Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 – 2025.

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu – Wydział Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia/PUP

wrzesień

1. Informacja Zarządu Powiatu Bolesławieckiego o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bolesławieckiego
za I półrocze 2022 r., o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bolesławieckiego
za I półrocze 2022 r. oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu za I półrocze 2022 r.

Skarbnik Powiatu

/Zarząd Powiatu

2. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa dolnośląskiego, z wyszczególnieniem powiatu bolesławieckiego.

Kierownik Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze

3. Sprawozdania z działalności Nadzorów Wodnych Wód Polskich działających na terenie powiatu bolesławieckiego.

Kierownicy Nadzorów Wodnych

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bolesławieckiego z kontroli przeprowadzonych w I półroczu 2022 r.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu

październik

1. Informacja Zarządu Powiatu Bolesławieckiego o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Bolesławieckiego w roku szkolnym 2021/2022.

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu – Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

2. Informacja kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu o stanie dróg powiatowych i wojewódzkich przebiegających na terenie powiatu bolesławieckiego, bezpieczeństwie ruchu drogowego w roku 2020
oraz o przygotowaniach do sezonu zimowego.

Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu

3. Analiza oświadczeń majątkowych za rok 2021.

Przewodniczący Rady Powiatu/Starosta

listopad

1. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu bolesławieckiego w roku 2021.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bolesławcu

2. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu o stanie obiektów budowlanych oraz przestrzeganiu przez inwestorów i użytkowników obiektów budowlanych przepisów prawa budowlanego na terenie powiatu bolesławieckiego w roku 2021.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu

grudzień

1. Budżet Powiatu Bolesławieckiego na rok 2023.

2. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bolesławieckiego.

Skarbnik

Powiatu

3. Plan pracy Rady Powiatu Bolesławieckiego na rok 2023.

Przewodniczący Rady Powiatu

4. Projekty planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Bolesławieckiego na rok 2023.

przewodniczący komisji stałych