Plan pracy Rady Powiatu Bolesławieckiego na rok 2023 – TUTAJ    

Miesiąc

styczeń

Tematy

1. Sprawozdanie Starosty Bolesławieckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2022.

Uwagi o realizacji

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu – Referat Zarządzania Kryzysowego

2. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu bolesławieckiego w roku 2022.

Komendant Powiatowy Policji w Bolesławcu

3. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz o zagrożeniach pożarowych w roku 2022.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bolesławieckiego z kontroli przeprowadzonych w roku 2022.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu

luty

1. Informacja dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu o realizacji zadań w zakresie zatrudnienia, przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego skutków – w roku 2022.

2. Informacja Przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy o działalności Rady  w zakresie ograniczania bezrobocia w roku 2022.

Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu

Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy/PUP

marzec

Sprawozdanie ze współpracy Powiatu Bolesławieckiego z gminami z terenu powiatu oraz informacja o projektach inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków zewnętrznych w roku 2022.

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

kwiecień

1. Informacja dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu o sytuacji finansowej i organizacyjnej Zespołu oraz zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom powiatu bolesławieckiego w roku 2022 i na rok 2022.

2. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla Powiatu Bolesławieckiego.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu

3. Sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z efektów pracy Zespołu
Rodzinnej Pieczy Zastępczej z określeniem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej w roku 2022.

4. Sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej  na lata 2021 – 2023 dla Powiatu Bolesławieckiego w roku 2022.

5. Sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z działalności Centrum
w roku 2022 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

5. Sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z działalności Centrum
w roku 2021 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu

6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Bolesławieckiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022.

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu – Wydział Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia

maj

1. Raport o stanie Powiatu Bolesławieckiego w roku 2022.

2. Wotum zaufania dla Zarządu Powiatu.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Bolesławieckiego za rok 2022.

Skarbnik Powiatu/Zarząd Powiatu

4. Sprawozdanie finansowe Powiatu Bolesławieckiego za rok 2022.

5. Absolutorium dla Zarządu Powiatu.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu

czerwiec

1. Sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 dla Powiatu Bolesławieckiego w roku 2022.

2. Sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z realizacji  – w roku 2022 -Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie z terenu powiatu bolesławieckiego na lata 2021 – 2025.

3. Sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z realizacji – w roku 2022 – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie bolesławieckim w latach 2016-2026.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu

4. Sprawozdanie Starosty Bolesławieckiego z realizacji – w roku 2022-  Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 – 2025.

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu – Wydział Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia

wrzesień

1. Informacja Zarządu Powiatu Bolesławieckiego o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bolesławieckiego
za I półrocze 2023 r., o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bolesławieckiego
za I półrocze 2023 r. oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu za I półrocze 2023 r.

Skarbnik Powiatu

/Zarząd Powiatu

2. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa dolnośląskiego, z wyszczególnieniem powiatu bolesławieckiego.

Kierownik Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze

3. Sprawozdania z działalności Nadzorów Wodnych Wód Polskich działających na terenie powiatu bolesławieckiego.

Kierownicy Nadzorów Wodnych

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bolesławieckiego z kontroli przeprowadzonych w I półroczu 2023 r.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu

październik

1. Informacja Zarządu Powiatu Bolesławieckiego o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Bolesławieckiego w roku szkolnym 2022/2023.

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu – Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

2. Informacja kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu o stanie dróg powiatowych i wojewódzkich przebiegających na terenie powiatu bolesławieckiego, bezpieczeństwie ruchu drogowego w roku 2022 oraz o przygotowaniach do sezonu zimowego.

Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu

3. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych.

Przewodniczący Rady Powiatu/Starosta

listopad

1. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu bolesławieckiego w roku 2022.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bolesławcu

2. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu o stanie obiektów budowlanych oraz przestrzeganiu przez inwestorów i użytkowników obiektów budowlanych przepisów prawa budowlanego na terenie powiatu bolesławieckiego w roku 2022.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu

3. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bolesławieckiego za lata 2021-2022.

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu – Wydział Środowiska

grudzień

1. Budżet Powiatu Bolesławieckiego na rok 2024.

2. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bolesławieckiego.

Skarbnik

Powiatu

3. Plan pracy Rady Powiatu Bolesławieckiego na rok 2024.

Przewodniczący Rady Powiatu

4. Projekty planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Bolesławieckiego na rok 2024.

przewodniczący komisji stałych