Plan pracy Rady Powiatu Bolesławieckiego na rok 2024 – TUTAJ    

Miesiąc

styczeń

Tematy

1. Sprawozdanie Starosty Bolesławieckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2023.

Uwagi o realizacji

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu – Referat Zarządzania Kryzysowego

2. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu bolesławieckiego w roku 2023.

Komendant Powiatowy Policji w Bolesławcu

3. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz o zagrożeniach pożarowych w roku 2023.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bolesławieckiego z kontroli przeprowadzonych
w II półroczu 2023 oraz działalności w roku 2023.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu

5. Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Bolesławieckiego z działalności w roku 2023.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu

6. Sprawozdania komisji stałych Rady Powiatu Bolesławieckiego z działalności w roku 2023.

komisje stałe Rady Powiatu

luty

1. Informacja dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu o realizacji zadań w zakresie zatrudnienia, przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego skutków – w roku 2023.

2. Informacja Przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy o działalności Rady  w zakresie ograniczania bezrobocia w roku 2023.

Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu

Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy/PUP

marzec

Sprawozdanie ze współpracy Powiatu Bolesławieckiego z gminami z terenu powiatu oraz informacja o projektach inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków zewnętrznych w roku 2023.

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

kwiecień

1. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla Powiatu Bolesławieckiego.

2. Sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z efektów pracy Zespołu
Rodzinnej Pieczy Zastępczej z określeniem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej w roku 2023.

3. Sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej  na lata 2021 – 2023 dla Powiatu Bolesławieckiego w roku 2023.

4. Sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z działalności Centrum
w roku 2022 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu

5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Bolesławieckiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2023.

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu – Wydział Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia

6. Informacja dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu o sytuacji finansowej i organizacyjnej Zespołu oraz zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom powiatu bolesławieckiego w roku 2023 i na rok 2024.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu

maj

1. Raport o stanie Powiatu Bolesławieckiego w roku 2023.

2. Wotum zaufania dla Zarządu Powiatu.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Bolesławieckiego za rok 2023.

Skarbnik Powiatu/Zarząd Powiatu

4. Sprawozdanie finansowe Powiatu Bolesławieckiego za rok 2023.

5. Absolutorium dla Zarządu Powiatu.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu

czerwiec

1. Sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 dla Powiatu Bolesławieckiego w roku 2023.

2. Sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z realizacji  – w roku 2023 -Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie z terenu powiatu bolesławieckiego na lata 2021 – 2025.

3. Sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z realizacji – w roku 2023 – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie bolesławieckim w latach 2016-2026.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu

4. Roczna informacja Starosty Bolesławieckiego z realizacji – w roku 2023 – Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021 – 2025.

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu – Wydział Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia

1. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa dolnośląskiego, z wyszczególnieniem powiatu bolesławieckiego.

Kierownik Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze

2. Sprawozdania z działalności Nadzorów Wodnych Wód Polskich działających na terenie powiatu bolesławieckiego.

Kierownicy Nadzorów Wodnych

3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bolesławieckiego z kontroli przeprowadzonych w I półroczu 2024 r.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu

październik

1. Informacja Zarządu Powiatu Bolesławieckiego o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Bolesławieckiego w roku szkolnym 2023/2024.

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu – Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

2. Informacja kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu o stanie dróg powiatowych i wojewódzkich przebiegających na terenie powiatu bolesławieckiego, bezpieczeństwie ruchu drogowego w roku 2023 oraz o przygotowaniach do sezonu zimowego.

Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu

3. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych.

Przewodniczący Rady Powiatu/Starosta

listopad

1. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu bolesławieckiego w roku 2023.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bolesławcu

2. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu o stanie obiektów budowlanych oraz przestrzeganiu przez inwestorów i użytkowników obiektów budowlanych przepisów prawa budowlanego na terenie powiatu bolesławieckiego w roku 2023.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu

grudzień

1. Budżet Powiatu Bolesławieckiego na rok 2025.

2. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bolesławieckiego.

Skarbnik

Powiatu

3. Plan pracy Rady Powiatu Bolesławieckiego na rok 2025.

Przewodniczący Rady Powiatu

4. Projekty planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Bolesławieckiego na rok 2025.

przewodniczący komisji stałych