Powiat Bolesławiecki wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bolesławcu biorą udział w „Projekcie innowacyjno-wdrożeniowym w zakresie oceny funkcjonalnej”, polegającym na badaniu oraz opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie, międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności skoordynowanego, międzysektorowego wsparcia udzielanego dzieciom, uczniom i ich rodzinom oraz środowisku, w którym funkcjonują na poziomie lokalnym (powiatu). Aby móc ten cel zrealizować w czasie trwania projektu dokonywano analizy zasobów instytucjonalnych, form wsparcia środowiskowego oraz programów realizowanych przez jednostki samorządowe i organizacje pozarządowe w sektorze zdrowia, edukacji i pomocy społecznej. Starano się zintegrować działania wokół dziecka, ucznia i rodziny, rozumiane jako połączenie w jeden instrument wsparcia wielu aktualnych form organizacyjnych wspierania rozwoju dzieci do czasu spełnienia obowiązku szkolnego oraz podczas jego realizacji. Zespół skupiony wokół projektu starał się wdrożyć międzysektorową współpracę i koordynację działań, szczególnie w zakresie ochrony zdrowia, pomocy rodzinie i pomocy społecznej w środowisku dziecka. W całym procesie ważny był aspekt personalizacji wsparcia poprzez dostosowanie rodzaju i zakresu pomocy do rzeczywistych potrzeb rodziny oraz zmniejszenie obciążenia proceduralnego związanego z uzyskaniem dostępu do pomocy. Zastanawiano się również jak efektywnie wykorzystywać zasoby lokalne i jak w konsekwencji podnieść jakość świadczonej pomocy dzięki spójności celów i zsynchronizowaniu działań. Projekt ma na celu wspierać również procesy zmian w środowiskach lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem zadań ról jednostek koordynujących (JST), wspierających (PPP, placówki I, II poziomu referencyjnego w ochronie zdrowia) oraz współpracujących (przedszkola, szkoły, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe). Kwota dofinansowania w ramach działań projektowych w powiecie bolesławieckim to 224 674 zł. Zakończenie projektu planowane jest na czerwiec 2023 roku.

Zadanie pn. Organizacja i realizacja „Projektu innowacyjno – wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej”. Umowa nr MEiN/2022/DWEW/1070. Finansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

zdjecie grupowe uczestników projektu

Spotkanie przedstawicieli szkół powiatu bolesławieckiego  19.06.2023 r. – TUTAJ

MAPA ZASOBÓW POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO WSPARCIE MIĘDZYSEKTOROWE (SWM) NA RZECZ DZIECKA, UCZNIA I RODZINY – TUTAJ