Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach

Projekt pn. „Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach” (CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001154) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska ukierunkowany jest na przedsiębiorczość jako kluczową kompetencję dla rynku pracy w Czechach i w Polsce.

Działania kluczowe projektu mają na celu implementowanie przedsiębiorczości do szkolnych planów nauczania i do powiązań międzyprzedmiotowych, nauczenie nauczycieli metodycznego rozwijania tej kompetencji, tak, aby stała się integralną częścią przygotowania przyszłych absolwentów szkół do wejścia na rynek pracy. Współpraca czesko – polska przyniesie też różne spojrzenie na tę kompetencję nauczycieli pracujących w dwóch systemach nauczania.

Projekt planuje wsparcie 900 osób – 450 uczniów szkół średnich (SzŚ) po czeskiej stronie i 450 uczniów SzŚ po polskiej stronie Euroregionu Nysa.

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji młodych ludzi, którzy po zakończeniu nauki w SzŚ przygotowują się do wejścia na rynek pracy. Uczniowie po obu stronach granicy będą mieli możliwość stworzenia fikcyjnej firmy / szkolnego miniprzedsiębiorstwa. Nauczą się procesów zarządzania produkcją i usługami oraz funkcjonowania firmy we wszystkich aspektach – od pomysłu do produktu / usługi. Podczas wspólnego działania FIREMEK o takim samym bądź podobnym ukierunkowaniu w obu częściach ERN, uczniowie będą mieli możliwość nawiązania współpracy (handel zagraniczny). W ten sposób będą zmuszeni do porozumiewania się w języku obcym oraz do współpracy z firmą po drugiej stronie granicy. Podczas wspólnych seminariów – Teoretycznej części programu nauczania dla nauczycieli oraz Praktycznej części programu nauczania na uczniów – dojdzie do zwiększenia świadomości o regionalnym rynku pracy i jednocześnie o warunkach na rynku pracy po drugiej stronie granicy.

Strony projektu prowadzone przez szkoły Powiatu Bolesławieckiego:

Projekt se zaměřuje na podnikavost jako klíčovou kompetenci pro trh práce v Čechách i Polsku.

Klíčové aktivity projektu si kladou za cíl implementovat podnikavost do vzdělávacích plánů škol i mezipředmětových vazeb, naučit pedagogy metodicky tuto kompetenci rozvíjet, aby se stala nedílnou součástí přípravy budoucích absolventů škol pro trh práce. Česko-polská spolupráce přinese i různý pohled školských systémů na tuto kompetenci.

Projekt plánuje podpořit 900 osob – 450 žáků středních škol (SŠ) a 450 žáků SŠ na polské straně Euroregionu Nisa.

Hlavním cílem projektu je zlepšení situace mladých lidí, kteří dokončí studium na SŠ a chystají se vstoupit na trh práce. Žáci na obou stranách hranice budou mít možnost vytvořit fiktivní firmu / školní minipodnik. Naučí se procesní řízení výroby i služeb a fungování firmy se všemi aspekty – od nápadu k výrobku/službě. Při společném fungování stejně nebo podobně zaměřených FIRMIČEK v obou částech ERN budou mít žáci možnost navázat spolupráci – zahraniční obchod. Budou tím nuceni ke komunikaci v jiném jazyce, spolupráci s firmou na druhé straně hranice. Při následných společných seminářích – Teoretická část vzdělávacího programu pro pedagogy a Praktické části vzdělávacího programu pro žáky – dojde ke zvýšení informačního povědomí o regionálním trhu práce a současně o podmínkách trhu práce na druhé straně hranice.