Edukacja Kluczem do Kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów
i uczennic pięciu szkół z Powiatu Bolesławieckiego

„Edukacja Kluczem do Kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z Powiatu Bolesławieckiego” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Oś priorytetowa 10 Edukacja, poddziałanie 10.4.1. – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji oraz kompetencji uczniów i nauczycieli. Projekt jest realizowany przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu w partnerstwie z SYNTEA S. A. i szkołami ponadgimnazjalnymi Powiatu Bolesławieckiego, tj. Zespołem Szkół Mechanicznych im. L. Waryńskiego w Bolesławcu, Zespołem Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu, Zespołem Szkół Handlowych i Usługowych im. J. Kochanowskiego w Bolesławcu, Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu oraz Zespołem Szkół Budowlanych w Bolesławcu.

Środki finansowe przeznaczone na realizację różnych form wsparcia dla 1200 uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe.  W ramach projektu  zorganizowano staże i praktyki dla uczniów, zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego, szkolenia, doradztwo w zakresie kompetencji cyfrowych, szkolenia oraz kursy kwalifikacyjne. Zakupiono również materiały dydaktyczne do szkolnych pracowni oraz niezbędny sprzęt do realizacji kształcenia zawodowego. Wartość projektu to 4,7 mln zł.