dzieci bawiące się przy stoliku

Program „Za życiem” skierowany jest do rodzin z dziećmi w wieku od urodzenia do podjęcia nauki w szkole, u których wykryto niepełnosprawność lub zagrożenie niepełnosprawnością. Dzieci zakwalifikowane do udziału w programie będą bezpłatnie uczestniczyły w indywidualnych lub grupowych zajęciach prowadzonych przez specjalistów dobranych odpowiednio do rodzaju dysfunkcji dziecka.

Warunkiem przyjęcia do programu „Za Życiem” na rok 2024 jest złożenie, przez rodziców/prawnych opiekunów właściwego wniosku. Wnioski będą przyjmowane do 16.02.2024 roku w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bolesławcu (ul. Tyrankiewiczów 11).

Do wniosku należy dołączyć jeden z poniższych dokumentów:

– kserokopię opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,

lub

– dokumentację medyczną potwierdzającą niepełnosprawność (orzeczenie), bądź zagrożenie niepełnosprawnością (zaświadczenie lekarskie z rozpoznaniem ICD-10);

Liczba miejsc w programie jest ograniczona.

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 75 722 07 93.